På denna sida finns material och olika metoder för att samtala med unga om mening och existentiella frågor. En del metoder är kopplade till specifika teman såsom miljö eller exempelvis psykisk hälsa, andra handlar om mening i mer generella termer. Klicka på länkarna för att komma vidare till materialen.

Meningen med mig 

Meningen med mig är ett icke-konfessionellt material som handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Materialet består av en serie ledarledda träffar där unga får möjlighet att samtala och reflektera över känslor och mening. Träffarna bör ledas av en, men gärna två ledare och gruppen bör vara max åtta ungdomar. Materialet är framtaget av Svenska kyrkan i samarbete med Christina Lloyd.
Klicka på länken:
https://www.svenskakyrkan.se/meningenmedmig/

Vara nere 

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle står tillsammans med den ideella föreningen Mind bakom initiativet “Vara nere”. Detta syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland unga för att rusta dem inför livet. Materialet riktar sig till dig som är ung eller till dig som är ledare för unga och ger
dig tillgång till material och ökad kunskap om psykisk ohälsa och en ledarutbildning. 
Klicka på länkarna:
Projektet på Bildas webbplats Vara nere | Studieförbundet Bilda
Vara Nere 

Suntprat 

Suntprat  är ett initiativ som vill främja barn och ungas psykiska hälsa, genom att inspirera till samtal om sådant som inverkar på vardagen och vårt mående. Suntprat fokuserar på områden i livet som kan vara lite svåra att prata om – alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. Suntprat är till för dig som är ung men även för dig som är ledare för unga. Materialet är framtaget av Equmenia i samarbete med Hela människan. 
Klicka på länken: Välkommen till Suntprat

Samtalskort – livsmod, livsglädje, livsmening 

WHO:s folkhälsoundersökningar visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Det är i detta som samtalskorten tar sin utgångspunkt. Samtalskorten främjar reflektioner som skapar nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför. Korten är framtagna av metodutvecklaren och samtalsterapeuten Lena Bergquist och teol dr. Cecilia Melder. 
Klicka på länken för att komma vidare till korten. Där finner du även fler samtalskort som berör temat existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening. 
Existensiell hälsa – SV 

Under samma himmel

En interreligiös kurs för goda relationer i skolan. Under kursen möter eleverna unga vuxna med olika religiös bakgrund och lyssnar till berättelser ur deras liv. I lyssnandet och bearbetningen av berättelserna får eleverna hjälp att urskilja vad som skiljer och förenar dem med andra, samt reflektera över hur de kan skapa goda relationer och på det viset mogna i ansvar för varandra.
Klicka på länken: https://undersammahimmel.org/

Samtalskort – Magelungen

Samtalskort fungerar som ett hjälpmedel för att prata om känslor och kan användas för dig som möter barn och unga. Utgångsläget är att hjälpa till att individuellt eller i grupp identifiera svårigheter och finna egna styrkor. Klicka på länken för att läsa mer om samtalskorten.
Klicka på länken: Samtalskort – Magelungen

Motiverande samtal – MI 

Detta är en manual som beskriver MI som metod och hur den kan användas i möten med ungdomar som befinner sig i olika stadier av förändringsbenägenhet. Genom flera exempel belyses både olika tekniker inom MI och det blir tydligt att MI kan användas i samtal om många olika ämnen som berör ungdomar. 
Klicka på länken: MotiverandeSamtalMedUngdomar_LiriaOrtiz2010.pdf (nationellasjalvskadeprojektet.se)

Led med ditt liv 

Led med ditt liv är ett webbaserat utbildningsmaterial som riktar sig till ledarteam i verksamheter för barn och unga inom kyrkan. Utbildningen är formad för att i grupp reflektera kring sitt sätt att leda, ta del av kunskap och sedan pröva dessa teorier tillsammans. Utbildningen kan göras som studiecirkel genom studieförbundet Bilda. Kontakta i så fall er regionala Bilda Konsulent.
Klicka på länken: Led med ditt liv – Equmenia

Anhörigutbildning för personer med självskadebeteende

Shedo gör denna utbildning i samarbete med Sensus.
Klicka på länken: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/att-vara-anhorig-till-en-person-som-ar-drabbad-av-sjalvskadebeteende/

Tryggare rum

Tryggare rum är ett koncept som samlar verktyg och metoder för att skapa verksamheter som är öppna och inkluderande för alla. Materialet är framtaget av Sensus studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån utifrån en konfirmandkontext, men det kan användas av alla organisationer.
Klicka på länken: https://www.sensus.se/berattelser/tryggare-rum-verktyg-for-inkludering/

Barnets rätt – en bok om barnkonventionen

Det finns en digital studiehandledning till boken och du kan få stöd från Sensus studieförbund om ni i er kyrka eller organisation  vill starta en studiecirkel om barns rättigheter.
Klicka på länken: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/barnets-ratt/

Equmenia Equal – skapa en mer inkluderande församling

Equmenia Equal utgår från det kristna kärleksbudskapet, barnkonventionen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det är ett utbildningsmaterial som är tänkt att vara ett stöd för ledare för att kunna skapa ännu mer jämlika, välkomnande och inkluderande föreningar.
Klicka på länken: Equmenia Equal – Equmenia

Blandade känslor – vägledning för vuxna om psykisk hälsa hos barn och unga 

Barns och ungas psykiska hälsa och ohälsa är någonting som det pratas mycket om idag. Vi är intresserade av hur barn och unga mår. Detta är en vägledning som är framtagen av psykologer på Rädda Barnen och den handlar om vad vi som vuxna kan göra för barns psykiska hälsa. Materialet vänder sig till dig som träffar barn i ditt yrke, på din fritid eller hemma. 
Klicka på länken: blandade-kanslor—vagledning.pdf (raddabarnen.se)

Barnens tankesmedja challenge

Barnens tankesmedja challenge är ett material bestående av en mängd olika lekar som lägger grunden för samtal och andakter kopplade till rättvisa och mänskliga rättigheter. Barnens tankesmedja Challenge har tagits fram av Diakonia, Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom och passar för barn i åldrarna 8-12 år. Utmaningarna går att skala upp och ner och anpassas efter din grupps behov. 
Klicka på länken: Barnens tankesmedja Challenge – Diakonia

Action – ett material för högstadie- och gymnasieungdomar med längtan att få göra skillnad.

“Action – tillsammans förändrar vi världen” är ett material för högstadie- och gymnasieungdomar som sammanför ungt engagemang med längtan att få göra skillnad. Till deltagarboken hör ledarhandledning med pedagogik, ledarskapssyn, inspiration och utförliga förslag till samlingsupplägg. Materialet är ett samarbete mellan Diakonia och Equmenia. 
Klicka på länken: Action – tillsammans förändrar vi världen – Equmenia

ACT samtalskort – terapeutisk verktyg för att jobba med terapiformen ACT

Korten skapar och utvecklar meningsfulla perspektiv på livet och passar både ungdomar och vuxna. Sammanfattningsvis handlar ACT (ACT står för Acceptance and commitment therapy) om två saker:
1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet
2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. 
Klicka på länken: Livskompass.se

Regnbågsnyckeln 

Unga HBTQI-personer ska känna sig inkluderade i kyrkans gemenskap precis som alla andra HBTQI-personer. Men för unga kan utsattheten upplevas extra stor, särkilt om en inte vågat komma ut i sin kyrka som till exempel transperson eller homosexuell. 

Regnbågsnyckeln är en hbtqi-märkning i Svenska kyrkan som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. 
Klicka på länken: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/regnbagsnyckeln/