Idéer för aktivitet och tips på material

Studieguide för enstaka samlingar

SAMLING FÖR MEDARBETARE OCH FÖRTROENDEVALDA

Här ges förslag på ett upplägg för en samling för medarbetare och förtroendevalda om äldres psykiska ohälsa och församlingens uppgift och ansvar. Samtalen utgår från filmerna i verktygslådan på webben för Diakonins månad 2018 och 2019. Det här är en handledning för dig som arrangerar och leder samlingen.

Materialet är framtaget av Kerstin Selén, Sensus studieförbund.

Planering och förberedelse

Tidsåtgång
Titta igenom filmerna. Ska ni se alla filmerna i sin helhet eller visar du hellre delar av dem för att spara tid? När du beräknar tid för samlingen behöver du tänka på tid för filmvisning, för samtal efter varje film och för ett avslutande uppsamlande samtal.

Lokal
Om det är möjligt, välj en lokal där deltagarna kan sitta vid mindre bord, omkring fem personer vid varje bord. Bjud gärna på kaffe/te och något att tugga på. Förtäringen måste förstås förberedas.

Teknik
För att alla ska kunna se bra behöver ni en projektor eller stor skärm. Titta själv i förväg på filmerna i den lokal ni ska vara i, med den teknik du ska använda. Tänk på att ljusförhållandena kan vara olika dagtid och kvällstid och påverka hur väl filmerna syns.

Samtalsfrågor
Kopiera upp papper med samtalsmetoden och samtalsfrågorna, ett papper för varje bord. Metoden ska säkra ett tryggt samtal där alla som vill får komma till tals. Samtalsfrågorna syftar till att sätta fart på samtalet och hålla fokus. Metodbeskrivning och samtalsfrågor hittar du sist i denna handledning.

Övrigt material
Varje bord ska ha några tomma pappersark för deltagarnas noteringar när de ser film och för att skriva ner det som kommer upp i samtalen. Lägg också pennor på borden.

Genomförande

Samlingen
Hälsa välkommen och bjud deltagarna att ta för sig av fikat och fördela sig vid borden. Om inte alla känner varandra mycket väl är det bra att deltagarna vid borden presenterar sig för varandra. Berätta att ni kommer att titta på fyra filmer som ur olika perspektiv handlar om äldres psykiska ohälsa. Filmerna tar några minuter vardera. Efter varje film blir det samtal vid borden. Ge tipset att det kan vara bra att för sig själv skriva ner några stolpar när man tittar för att inför samtalet lättare komma ihåg vad som sades i filmen.

Till ledning för samtalen får ni några frågor som är de samma för varje film. Gör en runda utifrån varje fråga. Det betyder att man vid bordet går laget runt och var och en okommenterad och utan att avbrytas får berätta. För att alla ska hinna komma till tals och för att de olika grupperna ska vara klara ungefär samtidigt är det bra att sätta tidsramar för inläggen i rundan, exempelvis max två minuter per person (vid varje fråga) eller ”Svara med max fem meningar”. Om inga tidsramar ges är risken stor att några få särskilt pratglada personer lägger beslag på den mesta tiden. Det ska inte hända.

Det ligger också tomma papper på borden. De kan användas för att anteckna på medan man lyssnar. Varje grupp behöver också ett papper för att skriva ner det från samtalen som ni vill dela med dem som sitter vid de andra borden.

Första filmen
Titta först på intervjun med Ann-Sofi Signér, äldrepsykiatriker.
Samtala vid borden utifrån samtalsfrågorna.

Andra filmen
Titta på intervjun med minister Lena Hallengren.
Samtala vid borden utifrån samtalsfrågorna.

Tredje filmen
Titta på intervjun med Susanne Rolfner Suvanto.
Samtala vid borden utifrån samtalsfrågorna.

Fjärde filmen
Titta på filmen med seniorambassadörerna från Hjärnkoll.
Samtala vid borden utifrån samtalsfrågorna.

Sammanfattande samtal
– Be grupperna att välja ut det de vill dela med sig från sina samtal utifrån deras svar på den fjärde frågan. Ge dem en stund för att göra sina val.
– Samla sedan in det grupperna vill dela. Skriv gärna det som sägs på blädderblocksblad för att kunna ta med anteckningarna efter träffen.
– Gör en gemensam reflektion kring det som framkommit.
– Gör en kort avslutande runda där alla som vill får säga ett, högst två ord, som sammanfattar samlingen. (I det fall ni har mer tid till förfogande kan du förstås vara mer generös med taltiden).

Till bordssamtalen – samtalsmetod
För att alla som vill ska komma till tals föreslås ”rundan” som samtalsmetod. Det betyder att ni går laget runt vid borden och den som vill säger sitt då den kommer i tur. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs. Tänk på att alla ska få tid att berätta. Svara därför kort. Med fem meningar hinner man säga det viktigaste. Hjälps åt med att vara ”tidspoliser”.
Prata först utifrån den första frågan. När ni har gått laget runt fortsätter ni med den andra frågan och så vidare.

Förslag på samtalsfrågor Vad berörde dig starkast i filmen?
– Gav filmen dig någon ny insikt, idé eller tanke?
– Vilka utmaningar ser du för dig själv och/eller församlingen?
– Vad av det som ni pratat om vill ni dela med er till de övriga grupperna?


Församlingens besökstjänst

Här ges förslag på ett upplägg för en samling riktad till de som är engagerade i församlingens besökstjänst. Samlingen syftar till samtal med reflektion om församlingens uppgift och ansvar vid psykisk ohälsa bland äldre. Samtalet utgår från filmerna i verktygslådan på webben för Diakonins månad. Det här är en handledning för dig som ansvarar för eller leder besökstjänst i församling, exempelvis en grupp av volontärer.

Materialet är framtaget av Kerstin Selén, Sensus studieförbund.

Planering ‒ tidsåtgång & teknik
Titta igenom filmerna (se nedan). Ska ni se alla filmerna i sin helhet eller visar du hellre delar av dem för att spara tid? Ska ni se alla filmer vid samma träff eller träffas två eller tre gånger för samtal om temat? Vad passar ditt sammanhang bäst?

För att alla ska kunna se bra behöver ni en stor bildskärm. Kan du visa direkt från en dator eller behövs även en projektor? Titta själv i förväg på filmerna i den lokal ni ska vara i, med den teknik du ska använda för både bild och ljud. Tänk på att ljusförhållandena kan vara olika dagtid och kvällstid och påverka hur väl filmerna syns.

Presentera upplägget
Berätta att ni kommer att titta på fyra filmer som ur olika perspektiv handlar om äldres psykiska ohälsa. Filmerna tar några minuter vardera. Efter varje film kommer ni att samtala om det ni hört och de tankar som filmerna väckt.

Ge tipset att det kan vara bra att för sig själv skriva ner några stolpar när man tittar för att inför samtalet lättare komma ihåg vad man hörde eller vad man kom att tänka på. Det är lättare att lyssna på andra när man inte behöver anstränga sig att hålla kvar tankarna i arbetsminnet.

Samtalsmetod
För att alla som vill ska komma till tals föreslås ”rundan” som samtalsmetod. Det betyder att ni går laget runt vid borden och den som vill säger sitt då den kommer i tur. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs. Tänk på att alla ska få tid att berätta. Svara därför kort. Med fem meningar hinner man säga det viktigaste. Efter varje runda kan ett fritt samtal ta vid. Du som är samtalsledare leder deltagarna tillbaka till ämnet om det skulle behövas.

Första filmen
Titta först på intervjun med Ann-Sofi Signér, äldrepsykiatriker.
Samtala utifrån samtalsfrågorna nedan, en fråga i taget och ett fritt samtal efter varje runda. Därefter går ni vidare till nästa fråga.

Andra filmen
Titta på intervjun med äldreminister Lena Hallengren.
Samtala utifrån samtalsfrågorna nedan.

Tredje filmen
Titta på intervjun med Susanne Rolfner Suvanto.
Samtala utifrån samtalsfrågorna nedan.

Fjärde filmen
Titta på filmen med seniorambassadörerna från Hjärnkoll.
Samtala utifrån samtalsfrågorna nedan.

Förslag på samtalsfrågor efter varje film

  1. Vad berörde dig starkast i filmen?
  2. Gav filmen dig någon ny insikt, idé eller fundering?
  3. Vilka utmaningar ser du för dig själv, besökstjänsten och församlingen?

Ytterligare samtalsuppslag
• På vilket sätt kan besökstjänsten förebygga psykisk ohälsa bland äldre?
• Varför är det svårare att prata om psykisk än fysisk ohälsa?
• Vad gör jag om jag märker att någon av dem jag möter i mitt uppdrag förändras i sitt beteende?
• Vad gör jag om jag blir avvisad av någon som tidigare gärna haft kontakt?
• Varför är det så svårt att bli avvisad?
• Hur förhåller jag mig till alkoholmissbruk? Vad kan jag säga eller göra som inte går utöver mitt uppdrag?
• Hur hämtar jag kraft och stöd om ett uppdrag känns tungt men är viktigt och meningsfullt?


Studiecirkelmaterial

Bjud in äldre som lever med psykisk ohälsa till en samtalsgrupp
Sensus och Hjärnkolls seniorprojekt har tagit fram ett studiecirkelmaterial: Så blev mitt liv. Det vänder sig till äldre personer som levt ett liv med psykisk ohälsa. Det tar upp tankar om att åldras, oro inför framtiden, självförståelse och acceptans och andra teman som en referensgrupp av äldre hjärnkollambassadörer lyft fram som angelägna att få samtala om med andra personer med liknande erfarenheter.

Så blev mitt liv finns att beställa i Hjärnkolls webbutik:
http://nsph.webshop.strd.se/#tm=catalog.detail&prd_id=960467&moid=8216&poid=8208

Seniorsamtal – Studieförbundet Bildas studiematerial om att bli äldre
Gruppledare och deltagare funderar över olika teman och delar med sig av tankar, känslor och erfarenheter. Under sju träffar behandlas följande teman:
– Mitt liv idag
– När jobbet tar slut
– Att bli ensam
– Att behöva flytta
– När kroppen sviker
– Livsglädje!
– Livslust!

Här finns materialet:
https://www.bilda.nu/material-och-metoder/seniorsamtal

Studiematerial om Äldres hälsa och alkohol – Guldkant eller riskbruk
Ensamhet, psykisk ohälsa, sorg… Anledningarna till att som äldre dricka alkohol kan vara många. Hela Människan arbetar med frågor kring äldres ökade alkoholkonsumtion och har tagit fram studiematerial som kan användas för samtal kring äldre och alkoholbruk. Det finns ett studiehäfte för samtal i grupp och filmer med fakta och exempel på hur äldre med riskbruk försöker ändra sin konsumtion. Att ta del av dessa material kan vara ett sätt att förebygga och ta tag i alkoholbruk, som kan orsaka eller finnas i kombination med psykisk ohälsa.

Studiehäfte och filmer nås via:
http://helamanniskan.se/vad-gor-vi/nationella-projekt/aldres-halsa-och-alkohol/

Se även
Vi sjunger hjärna! Om sång i grupp, under Filmer.


Filmer

Vi ger förslag att använda som inspiration för egna tankar och att använda tillsammans med äldre, som utgångspunkt för samtal – och kanske körsång!

En sång för Martin (1 tim 59 min)
En sång för Martin är en svensk romantisk dramafilm från 2001 i regi av Bille August. Manuset bygger på Ulla Isakssons självbiografiska bok Boken om E, som handlar om hennes make Erik Hjalmar Linder som drabbades av Alzheimers sjukdom.

Även äldre har ont i själen (1.38 min)
Film från Sveriges Kommuner och Landsting
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kVUHFtpWAVQ

En film om glädje – från äldre människors perspektiv (4.47 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wTpi7FBS6Io

Vi sjunger hjärna! (11.50 min)
https://youtu.be/4_m0poGgJjE
En film om Studieförbundet Bildas körprojekt Vi sjunger hjärna! I filmen får vi följa en Vi sjunger hjärna-kör i Sundsvall. Projektet vänder sig till personer som har minnessvårigheter på grund av sjukdom (t.ex. demens, afasi, stroke, förvärvad hjärnskada) och deras närstående eller vårdare. Projektets syfte är att starta körer för denna målgrupp.

Vi sjunger hjärna består av:
– ledar- och deltagarmaterial och metod för ledarutbildningar
– körer i hela Sverige
– licensutbildning och ett licensutbildningsmaterial

Läs mer på:
https://www.bilda.nu/verksamhet/vi-sjunger-hjarna


Böcker

Äldres psykiska hälsa och ohälsa
prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder
Susanne Rolfner Suvanto (red.), GOTHIA fortbildning

Mellan äldreomsorg och psykiatri
om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa.
Susanne Rolfner Suvanto, GOTHIA förlag

Den tredje åldern
Patricia Tudor-Sandahl, Brombergs

Den fjärde åldern
Patricia Tudor-Sandahl, Brombergs


Musik

Bön om kraft (noter för solo- eller gemensam sång)
https://soundcloud.com/brukss-nger/bon-om-kraft-1
PDF: Bön-om-kraft

Bön om kraft (körversion)
https://soundcloud.com/search?q=b%C3%B6n%20om%20kraft
PDF: Bön-om-kraft-Kör

En sång för allt det andra (noter för solo- eller gemensam sång)
https://open.spotify.com/track/5wVXJGGGvyfswjr5DSjLbJ?si=hQcc2TqhSFWzgmNBONIWZQ
PDF: En-sång-för-allt-det-andra

Instrumentalmusik
Musik utan ord kan vara lämplig och hjälpsam. Musik i sig väcker mycket inuti oss och kan användas för att både tydliggöra ett befintligt känslo- och tanketillstånd, eller väcka andra känslor och tankar. Musik kan också användas som utgångspunkt för samtal, vilket naturligtvis gäller även musik med sång/text. Instrumentalmusik kan du finna på exempelvis Spotify eller YouTube. Det sistnämnda kan även ge bild- och filmmaterial till musiken.

Se även
Vi sjunger hjärna! Om sång i grupp, under Filmer.


Egen livsberättelse – Anlita en av Hjärnkolls seniorambassadörer

Hur kan det vara att som äldre leva med psykisk ohälsa? Hjärnkoll har utbildat personer som kan komma och berätta om sin egen erfarenhet. Det kan ge inblick, insikt och inspiration samt vara en god uppstart för gemensamt samtal vid olika typer av samlingar.
Här kan man läsa mer om och boka Hjärnkolls seniorambassadörer: http://www.nsph.se/hjarnkoll/seniorambassadorer/