Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa. Här skriver Jakob Evertsson ett förord om materialet.

”Tack för att du gör något för oss äldre!”

Det var en av mina tidigare församlingsbor som uttryckte sin tacksamhet över att det fanns ett sammanhang som riktade sig speciellt till den gruppen. Som församlingspräst med diakonal inriktning har jag sett hur viktigt det är med omvårdnaden av våra gamla: kyrkorna gör hembesök, erbjuder samtalsstöd och sociala gemenskaper. Vi blir också allt äldre och många får vara friska länge men psykisk ohälsa är tyvärr också en del av mångas vardag i ålderdomen. Detta är något som jag även själv har upplevt i min omgivning.

Jag såg nyligen ett program på tv om äldreboenden i USA och som handlade om hur eldsjälar arbetade för att ge människor på äldreboenden bättre tillgång till sin egen musik genom att på en musikspelare lägga in sånger som varit särskilt betydelsefulla för individen. Syftet var att förbättra livssituationen för dem som led av demenssjukdom. Själva lyssnandet visade sig ha en stark hälsoeffekt och gav upphov till mer interaktion och samtal med omgivningen. Det var fint att se hur något så enkelt som musik kunde betyda så mycket.

I detta och i andra sammanhang har vi som kyrkor en stor uppgift att fylla för att förbättra de äldres livsvillkor. Jag tänker att vi möter individen utifrån ett holistiskt synsätt som inbegriper både den fysiska, psykologiska och andliga dimensionen. Forskning har även visat att tro och andlighet spelar en viktig roll för gamla människors välbefinnande och förmåga att hantera sitt åldrande. Många som är äldre har fått mer tid att reflektera över sitt liv och då är gudstron många gånger ett stöd och en tröst. Samtidigt är det viktigt att få möjlighet till vägledning och stöd i sin vardag i form av samtal om livsfrågor.

Även om vi i församlingarna möter äldre kan vi behöva lära oss mer om vad det innebär att åldras, ur både existentiell och fysisk synvinkel, och vad vi särskilt behöver tänka på i mötet med den som lider av psykisk ohälsa. Under diakonins månad lyfter vi fram kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet och detta år är de äldre särskilt i fokus. Tidigare år har Sveriges kristna råd även uppmärksammat barns och ungas psykiska ohälsa. Ett digitalt informations- och inspirationsmaterial har tagits fram och finns här på vår hemsida där olika aspekter kring temat tas upp på ett lättillgängligt sätt.

Vår förhoppning är att detta material kan tjäna som ett gott stöd i församlingarnas arbete!

Jakob Evertsson
Teologisk rådgivare, Sveriges kristna råd