Kärlek är den kristna trons DNA. Gud är kärlek och Kristi kärlek har förenat oss till en. I Guds kärlek upptäcker vi vår gemensamma identitet (Joh 3:16) och vi kan visa den identiteten för världen genom det sätt vi älskar varandra (Joh 13:35).

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Lukasevangeliet 10:27

I det stycke som den ekumeniska arbetsgruppen i Burkina Faso valt för Böneveckan för kristen enhet (Luk 10:25–37) bekräftar Jesus den traditionella judiska undervisningen i Femte Moseboken 6:5: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft”, och Tredje Moseboken 19:18b: ”…du skall älska din nästa som dig själv”.

”Och vem är min nästa?”

Den laglärde i evangelietexten frågar genast Jesus: ”Och vem är min nästa?” Frågan om hur långt skyldigheten att älska skulle sträckas var omdiskuterad bland laglärda. Traditionellt hade man ansett denna skyldighet gälla de egna landsmännen och de utlänningar som bodde i landet.

Senare, som en följd av främmande makters invasioner, tolkade man budet som att det inte gällde utlänningar från de ockuperande makterna. Med tiden, när judendomen delades upp i grupper, kom man att tolka det som att det bara gällde den egna grupperingen. Därför är frågan från den laglärde provocerande. Jesus svarar på frågan med en liknelse som tecknar en bild av en kärlek som sträcker sig långt bortom de gränser den laglärde kunde föreställa sig.

På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.

Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.”

Luk 10:30-35

Kyrkofädernas tolkning av liknelse

Många tidiga kristna författare som Origenes, Klemens av Alexandria, Johannes Krysostomos och Augustinus såg i liknelsen en bild för Guds hela frälsningsplan för världen.

  • De såg mannen som kom ner från Jerusalem som en bild för hur Adam – alltså hela mänskligheten – kommer från paradiset till den här världen med alla dess faror och trasigheter, och rövarna som en bild för de fientliga världsliga makter som ansätter oss.
  • De såg Kristus själv som den som, fylld av medlidande, kom och hjälpte den halvdöde mannen, behandlade såren och tog med honom till tryggheten i ett värdshus, som de såg som en bild för Kyrkan.
  • Samarierns löfte att komma tillbaka såg de som ett förebådande av Herrens löfte att komma tillbaka.

”Gå du och gör som han!”

Kristna är kallade att handla som Kristus genom att älska som den gode samariern: visa barmhärtighet och medlidande med dem som är i nöd, oberoende av deras religiösa, etniska eller sociala identitet. Det är kärleken till vår nästa som ska få oss att hjälpa den andre, snarare än en gemensam identitet.

Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus: Gå du och gör som han!

Luk 10:36-37

Men den vision om kärleken till ”nästan” som Jesus framställer för oss är utsatt för hårda påfrestningar i dagens värld. Krig i många regioner, obalans i internationella relationer och orättvisor som skapas av strukturella regleringar påtvingade av västmakter eller andra externa aktörer, begränsar alla vår förmåga att älska som Kristus. Genom att lära oss älska varandra, oberoende av våra olikheter, kan vi som kristna bli en ”nästa” som samariern i evangeliet.

Ekumenikens väg

Jesus bad att hans efterföljare skulle vara ett (Joh 17:21) och därför kan kristna varken förlora hoppet om eller sluta be och arbeta för enhet. De är förenade genom sin kärlek till Gud i Kristus och genom sin erfarenhet av Guds kärlek till dem. De bekräftar denna troserfarenhet hos varandra när de ber, tillber och tjänar Gud tillsammans.

Men i mellankyrkliga relationer är detta fortfarande en utmaning, även i Burkina Faso. Bristen på ömsesidig kunskap mellan kyrkorna och misstänksamhet mot varandra kan hindra det ekumeniska engagemanget. Några kan vara ängsliga att ekumenik kan leda till att man förlorar något av sin konfessionella identitet och till att den egna kyrkans tillväxt hindras. En sådan rivalitet mellan kyrkor är oförenlig med det Jesus bad om.

I likhet med prästen och leviten i evangelietexten är det ofta rädsla som gör att kristna försummar tillfällen att knyta an till sina bröder och systrar. Under Böneveckan för kristen enhet ber vi Herren om att komma till vår hjälp och ta hand om våra sår så att vi kan gå ekumenikens väg med tillit och hopp.

Helandets olja och vin på såren

Men det finns många utmaningar kvar på vägen mot enhet. Trots att kyrkorna i Burkina Faso anstränger sig att vara en ”nästa” för alla som bekänner sig till den treenige Guden, så har de svårt att verkligen älska varandra som Kristus uppmanar. Förhållandet dem emellan är ibland som det mellan samarier och judar var: splittrade kulturellt och teologiskt och med ovänliga och fientliga relationer till varandra. Den fortsatta splittringen vanställer dem och de erkänner att de behöver en ekumenisk omvändelse för att kunna hälla helandets olja och vin på varandras sår.

Värdshuset en bild av kyrkan

Kyrkofäderna tolkade ofta värdshuset i liknelsen om den barmhärtige samariern som en bild för kyrkan. Liksom samariern tog med sig den sårade mannen till värdshuset, så anförtror Kristus åt våra kyrkor världens sårade och behövande, för att ta hand om deras brustenhet och hjälpa dem att återfå sin hälsa. Detta uppdrag i tjänst för världen är samtidigt vägen till den enhet som är Guds gåva till sitt folk.

Reflektioner dag för dag

Den viktiga frågan som en laglärd riktade till Jesus, utmanar var och en som tror på Gud. Den berör meningen med vårt liv på jorden och i evighet. På andra ställen i Bibeln ger Jesus den mest grundläggande definitionen av vad evigt liv är:

”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus”.

Joh 17:3

Att känna Gud innebär att upptäcka hans vilja och tillämpa den i våra liv. Alla människor vill leva fullt ut och i sanning, och det är också vad Gud önskar för oss (jämför Joh 10:10). Den helige Irenaeus sa: ”Guds ära är den levande människan.”

Livets existentiella realiteter, med splittring, själviskhet och lidande, tar oss många gånger bort från vårt sökande efter Gud. Jesus levde i det mysterium som en nära gemenskap med Fadern är. Och Fadern längtar efter att uppfylla alla sina barn med det eviga livets fullhet. Jesus är ”vägen” som leder oss till Fadern, vårt yttersta mål.

Så vår strävan efter evigt liv för oss närmare Jesus, och därmed leds vi närmare varandra och stärks i vår samhörighet på vägen mot kristen enhet. Låt oss vara öppna för vänskap och samarbete med kristna från alla kyrkor och samfund, och be om att en dag alla tillsammans få dela nattvardsbordet

Det kan tyckas som ett enkelt svar Jesus ger den laglärde. Det är ju taget direkt från Guds bud. Men att älska Gud på det sättet och vår nästa som oss själva kan ofta vara svårt.

Budet att älska Gud kräver ett djupt engagemang som innebär att vi överger oss själva helt – och överlåter våra hjärtan och vårt förstånd till att tjäna Guds vilja. Vi kan be om nåden att följa Kristi exempel, han som överlämnade sig helt och sa: ”Men låt din vilja ske, inte min” (Luk 22:42). Han visade också sin stora kärlek till alla, inklusive sina fiender.

Vi väljer inte vår granne, vår nästa. Att älska dem innebär att vara uppmärksam på deras behov, acceptera deras ofullkomlighet och uppmuntra dem i det de hoppas på och strävar efter. Samma hållning behövs på vår väg mot kristen enhet, med avseende på våra olika traditioner. Kallelsen att älska sin nästa ”som sig själv” påminner oss om att vi behöver acceptera oss själva som vi är, medvetna om att Gud ser på oss med en barmhärtig blick och alltid är redo att förlåta.

Kom ihåg att vi är del av Guds älskade skapelse. Respektera dig själv. Eftersträva fred med dig själv. Och på motsvarande sätt kan vi alla be om nåden att älska och acceptera vår egen kyrka eller församling, med dess tillkortakommanden, och överlåta allt åt Fadern som förnyar oss genom den heliga Anden.

Den laglärde ville rättfärdiga sig själv, och hoppades att den ”nästa” han blivit kallad att älska skulle vara en som har samma tro och hör till samma folk som han själv. Det är en naturlig mänsklig instinkt. När vi bjuder in människor till vårt hem är det ofta sådana som har samma sociala status, samma livssyn och värderingar som vi. Vi människor väljer instinktivt det som är bekant. Så är det också med våra kyrkliga gemenskaper.

Men Jesus leder den laglärde och åhörarna djupare in i deras tradition genom att påminna dem om deras skyldighet att välkomna och älska alla, oberoende av religion, kultur och social status.

Evangeliet lär oss att det inte finns något extraordinärt med att älska dem som är som vi. Jesus styr oss mot en radikal syn på vad det är att vara mänsklig. Liknelsen illustrerar på ett väldigt tydligt sätt vad Kristus förväntar sig av oss: att öppna och vidga våra hjärtan och vandra hans vägar genom att älska andra så som han älskar oss. Jesus ställer faktiskt en motfråga till den laglärde: den avgörande frågan är inte ”vem är min nästa” utan ”vem visade sig vara en nästa åt den nödställde”?

Vår tid, som är präglad av osäkerhet och rädsla, gör att vi möter en verklighet där misstillit och otrygghet präglar relationer. Då blir liknelsens utmaning till oss idag: ”För vem är jag en nästa”?

Prästen och leviten som viker åt sidan och går förbi kan ha haft goda religiösa skäl till att inte hjälpa: de hade kanske gjort sig redo för att utföra vissa religiösa ritual och riskerade att utsätta sig för rituell orenhet om mannen hade varit död. Men vid många tillfällen riktar Jesus kritik mot religiösa ledare för att de värderar regler som viktigare än skyldigheten att alltid göra gott.

I början på bibeltexten för Böneveckan står det att den skriftlärde ville visa att han var rättfärdig. Prästen och Leviten i liknelsen tyckte nog också att de hade handlat rätt. Hur långt är vi som kristna beredda att gå bortom konventioner?

Ibland kan kyrkligt och kulturellt skapad närsynthet hindra oss från att se vad som uppenbaras genom de liv och vittnesbörd som bärs fram av systrar och bröder i andra kristna traditioner. När vi öppnar våra ögon för att se hur Guds kärlek uppenbaras genom andra kristna dras vi närmare dem och dras på så sätt in i en djupare enhet med dem.

Den här liknelsen som Jesus berättade utmanar oss inte bara att handla gott, utan också till att vidga vår blick. Vi lär oss vad som är gott och heligt, inte bara av dem som delar vår konfessionella och religiösa världsbild, utan också av dem som är olika oss. Den barmhärtige samariern är ofta någon annan än vi förväntar oss.

Den barmhärtige samariern gjorde vad han kunde utifrån sina resurser: han hällde olja och vin på mannens sår, förband dem och lade honom på sitt lastdjur. Han gick ännu längre genom att lova att betala för omvårdnaden.

När vi ser på världen med samarierns blick kan varje situation bli en möjlighet att hjälpa dem som är i nöd. Det är då kärleken kommer till uttryck. Den barmhärtige samarierns goda exempel motiverar oss att fråga oss själva hur vi ska reagera gentemot vår nästa. Han gav mannen vin och olja, och upprättade honom på så sätt och gav honom hopp. Vad kan vi ge så att vi kan bli delaktiga i Guds verk med att hela en söndrad värld?

Denna söndring i vår värld visar sig som osäkerhet, rädsla, misstro och splittring. Det drar skam över oss kristna att denna splittring finns också mellan oss. Trots att vi ofta samlas runt sakramenten och andra ritualer för helande, försoning och tröst, där vi ofta använder olja och vin, framhärdar vi ändå i de splittringar som sårar Kristi kropp. När splittring mellan oss kristna helas främjar det helandet i och mellan länder.

Mannen som överfölls av rånare togs om hand av en samarier. Samariern såg bortom fördomar och partiskhet. Han såg någon som behövde hjälp och tog honom till ett värdshus. ”Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade:

”Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.”

Luk 10:35

I varje mänskligt samhälle är gästfrihet och solidaritet väsentliga. De kräver att vi välkomnar främlingar, utlänningar, migranter och hemlösa människor. Men när vi drabbas av osäkerhet, misstänksamhet och våld har vi en tendens att misstro vår nästa. Gästfrihet är ett viktigt sätt att vittna om evangeliet, i synnerhet i de sammanhang där det råder religiös och kulturell pluralism. Att välkomna ”den andre” och i sin tur själv bli välkomnad utgör själva kärnan i all ekumenisk dialog.

Vi som är kristna utmanas att förvandla våra kyrkor till värdshus där vår nästa kan finna Kristus. En sådan gästfrihet blir ett tecken på den kärlek som våra kyrkor hyser för varandra och för alla. När vi som Kristi efterföljare rör oss bortom våra konfessionella traditioner och väljer att utöva ekumenisk gästfrihet, rör vi oss från att vara främlingar, till att vara varandras nästa.

Som avslutning på liknelsen frågade Jesus den laglärde: vem var den överfallne mannens nästa? Den laglärde svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Han säger inte ”samariern”, och man kan tänka sig att det svaret hade varit svårt för honom att ge, med tanke på fiendskapen mellan samarier och judar.

Ofta upptäcker vi vår nästa i de mest oväntade människor, och dem vars namn och ursprung vi har svårt att ta i vår mun. I dagens värld, där polariserande politik ofta ställer människor med olika religiösa identiteter mot varandra, utmanar Jesus oss genom denna liknelse att se vikten av vår kallelse att gå över de gränser och murar som skiljer oss åt.

Tillsammans med den laglärde utmanas även vi att reflektera över hur vi lever våra liv, inte bara i fråga om huruvida vi handlar gott eller inte, utan också om vi likt prästen och leviten försummar att handla barmhärtigt.

Genom dessa ord – ”Gå du och gör som han” – sänder Jesus ut var och en av oss, och var och en av våra kyrkor, till att omsätta i våra liv hans bud att älska. Vi inspireras av den heliga Anden och sänds ut att bli en ”annan Kristus”, genom att sträcka oss ut mot den lidande mänskligheten med medkänsla och barmhärtighet.

Så som den barmhärtige samariern förhöll sig till den skadade mannen, så kan också vi välja att inte stöta bort dem som är annorlunda, utan odla en kultur där närhet och godhet får råda.

Hur talar Jesu inbjudan ”Gå och gör som han” in i mitt liv? Vad innebär denna Kristi kallelse för mina relationer till medlemmar i andra kyrkor? Hur kan vi genom vår kärlek vittna tillsammans om Guds kärlek? Som Kristi sändebud (jämför 2 Kor 5:20) kallas vi att försonas med Gud och varandra, att låta samhörigheten slå rot och växa i våra kyrkor och i områden som drabbas av konflikter mellan olika grupper.

När ömsesidig tillit och förtröstan ökar, kommer vi att bli mer öppna för att visa våra sår, inklusive såren inom våra kyrkor, så att Kristi kärlek kan nå oss och hela oss genom varandras kärlek och omsorg. Att sträva tillsammans efter kristen enhet hjälper oss att återupprätta relationer så att våld kan ge vika för solidaritet och fred.