DEBATT Trots att Sveriges riksdag fattat beslut om konflikthantering i lärarutbildningen har regeringen och den ansvarige ministern Leif Pagrotsky valt att gå sin egen väg och utelämna ämnet i den nya examensordningen för lärarstudenter. Men mer än var femte elev och lärare i år 7-9 och gymnasiet upplever att våld förekommer på den egna skolan, enligt Attityder till skolan som Skolverket gav ut förra året.

Våld, aggressioner och kränkande beteende förekommer i sådan utsträckning i den svenska skolan i dag att lärare har svårt att fullfölja sina uppdrag som pedagoger. Det anser merparten av de utbildningsansvariga vid landets lärarutbildningar, enligt en nyligen genomförd enkätundersökning.

Undersökningen bygger på en enkät till samtliga lärarutbildningar i landet. 21 av 26 lärarutbildningar har besvarat frågorna. Undersökningen har genomförts av Svenska FN-Förbundet,PeaceQuest , Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd och Sveriges Lärare För Fred för projektet Fred i våra händer.

80 procent av de utbildningsansvariga anser att förekomsten av våldsamma och aggressiva konflikter i dagens skola inverkar på lärarnas förutsättningar att fullfölja sina uppdrag som pedagoger. Innebörden av detta är ytterst allvarlig. Lärarna kan inte ge eleverna den professionella undervisning de har kapacitet för. Därmed går dyrbar pedagogisk kompetens till spillo i en tid när den behövs som bäst.

Sju av tio tror att fler konflikter mellan elever, och mellan elever och lärare, skulle kunna lösas på fredlig väg om lärare hade bättre kunskap i konflikthantering.

Så gott som alla representanter för lärarutbildningarna svarar i enkäten att de erbjuder något inslag av konflikthantering i utbildningen. På vissa orter rör det sig om en längre och separat kurs. På andra håll ingår konflikthantering som en mindre del i en annan kurs. Vid var sjätte lärarutbildning är man inte ens säker på om konflikthantering ska utgöra en obligatorisk del av lärarutbildningen. Detta tyder på ett allvarligt systemfel.

I rapporten Rätt utbildning för undervisningen skriver RSV att regeringens proposition, riksdagsbeslut och examensordningen ”har visat sig oklar i vissa frågor”, vilket har inneburit att ”lärosäten på flera viktiga punkter i utformningen av lärarutbildningen skiljer sig åt eller frångår examensordningens krav”.

Dessvärre finns det starka skäl att befara att regeringens luddigt utformade examensordning inte bidrar till att stärka lärarnas kunskaper i konflikthantering. Det innebär i förlängningen att regeringen sannolikt misslyckas med ambitionen att förebygga våldsamma konflikter och kränkande beteenden.

Än så länge arbetar bara enstaka skolor med konflikthantering. Det enskilt största projektet pågår i Norrbotten där 80 skolor sedan 2004 deltar i Medling i skolan. Medling, som är en av flera konflikthanteringsmetoder, går ut på att utbilda så kallade medlingssamordnare. Preliminära utvärderingsresultat visar på mycket goda resultat. Elever är mindre våldsamma och aggressiva. Arbetsmiljön har blivit bättre.

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Aleksander Gabelic
Ordförande, Svenska FN-förbundet

Jenny Jönsson
Ordförande, PeaceQuest

Martin Smedjeback
Ickevåldssekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Cecilia Åhl
Ordförande, Sveriges Lärare För Fred

Fortsätt läsa mer från oss