riksdag

Till:
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 27 april 2023

Yttrande över remiss: ”Vägar till ett tryggare samhälle: kraftsamling för barn och unga” (SOU 2022:67)
Diarienummer: Ju 2022/03613

Yttrande

Sveriges kristna råd:

  • bejakar i generell mening delbetänkandets reflektioner över situationens komplexitet och förslag på möjliga åtgärder. Vi instämmer i delbetänkandets betoning av att förebyggande insatser bör erbjudas på ett tidigt stadium för att nå önskvärd effekt.
  • vill markera att det är av stor vikt att de åtta insatsområden som delbetänkandet identifierat som centrala för ett kommande inriktningsdokument, arbetas fram med hänsyn till individens rätt till privatliv och integritet.
  • menar att det skulle vara önskvärt med ett förtydligande om hur de olika insatsområden som identifierats (exempelvis föräldrastöd, samverkan mellan myndigheter, insatser i skolan) är tänkta att hänga ihop och användas.
  • anser att delbetänkandet kan kompletteras med en fördjupning i det som rör civilsamhällets, inklusive trossamfundens, roll i det brottspreventiva arbetet. Det är av vikt att strukturer för samarbete med civilsamhällesaktörer utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att göra lokala anpassningar så att rätt aktörer involveras. Det kan exempelvis handla om vilka trossamfund som finns närvarande lokalt.
  • menar att det är viktigt att engagera civilsamhället inklusive trossamfunden i den föreslagna informationssatsningen och den särskilda kraftsamlingen till kommunerna för att få genomslag.
  • anser att det finns behov av förtroendebyggande insatser från sociala myndigheters sida i områden där tilltron till myndigheter är låg.
  • anser att det är viktigt att den kunskapsutveckling som delbetänkandet beskriver även innefattar insatser som görs av trossamfund, exempelvis Sveriges kristna råds arbete med kriminalsjälavård inom NAV (Nämnden för Andlig Vård).

För Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Jan Eckerdal, telefon: 08-453 68 04


Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss