riksdag

Till
Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-09-23

Remissvar över promemorian
”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”
Diarenr: S2021/06359

Sammanfattning

Sveriges kristna råd accepterar delvis förslaget till möjlighet att kräva vaccinationsbevis för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men menar att det behövs en tydligare differentiering av vilka arrangemang ett sådant krav är lämpligt för.

Sveriges kristna råd avvisar vaccinationsbevis som krav i samband med religiösa sammankomster, eftersom en sådan individuell kontroll av gudstjänstbesökare inte överensstämmer med vårt grundläggande förhållningssätt till gudstjänst och därtill kolliderar med rätten att fritt få utöva sin religion.

Sveriges kristna råd understryker att varje begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet.

Sveriges kristna råd anser att frågan om vaccinationsbevis för religiösa samlingar och gudstjänster måste ställas i relation till religionsutövningens grundlagsskydd och menar att remissen hade behövt en tydligare diskussion och hänsyn till det.

Sveriges kristna råd påminner om att kyrkorna i Sveriges kristna råd under hela pandemitiden tagit stort ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt och att detta är något som kyrkorna kommer att fortsätta med så länge smittskyddsläget kräver.

Kommentarer

Vaccinationsbevis och kyrkorna
Under hela pandemitiden har kyrkorna i Sveriges kristna råd tagit stort ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd kommer även fortsättningsvis vara beredda att anpassa sin verksamhet efter råd och rekommendationer och mötas på sådana sätt som förutsättningarna medger.

Sveriges kristna råd är medvetet om att vaccination utgör ett av de viktigaste redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka och avlider i covid-19. Vi uppmuntrar alla att vaccinera sig. Vi ser också nyttan i vaccinationsbevis för att möjliggöra vissa större samlingar, exempelvis vissa kultur- eller idrottsevenemang och ser det som en rimlig åtgärd i sådana sammanhang. Även för sådana samlingar måste det dock vara mycket tydligt att det handlar om en temporär lösning som måste tas bort så snart smittläget tillåter, så att samhällets utestängande av ovaccinerade generellt minimeras.

Däremot menar vi att krav på vaccinationsbevis vid exempelvis gudstjänster eller andra religiösa samlingar skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av människors möjlighet att utan yttre kontroll delta i organiserad religionsutövning. I jämförelse med andra utfärdade restriktioner ser vi vaccinationsbevis som en större inskränkning. Kontroll av vaccinationsbevis kommer att ske på individnivå, något som på ett skadligt sätt skulle knyta gudstjänstdeltagande till individuell identifiering. Ett sådant förfarande kolliderar med både kyrkornas syn på gudstjänst och med de grundlagsstadgade rättigheterna att fritt få utöva sin religion.

Religionsfrihet och rätten att fritt utöva sin religion
Vi menar att platser för religiös tillbedjan bör undantas kravet på vaccinationsbevis och detta på grund av religionsfrihetens särskilda status. Alternativt bör införande av vaccinationsbevis för att möjliggöra större samlingar kombineras med möjlighet att med hjälp av andra restriktioner samlas utan vaccinationsbevis. Det kan handla om sådant som ett lägre men för verksamheten rimligt deltagarantal och kvadratmeterregler.

Varje begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet. Vi menar att promemorian alltför ytligt diskuterar om förslaget är förenligt med grundläggande fri och rättigheter. I sammanhanget påpekas att alla över 16 år erbjudits vaccination och därmed indirekt getts en möjlighet att delta i arrangemang som kräver vaccinationsbevis. Det är ur vårt perspektiv inte en tillfredsställande hållning eftersom det riskerar att särskilt drabba redan utsatta. Dessutom diskuteras inte på vilket sätt kravet på individuell identifikation i sig kan utgöra en inskränkning av grundläggande rättigheter. Ifråga om religiösa samlingar delar vi inte promemorians bedömning att förslagen är förenlig med grundläggande fri och rättigheter(s 47).

Att begära vaccinationsbevis för deltagande i en religiös samling är en inskränkning av den personliga integriteten som skulle vara oproportionerlig i förhållande till religionsfrihetens grundlagsskydd och som vi därtill inte ser som förenligt med vad en gudstjänst är. Inskränkningen skulle drabba de ovaccinerade som stängs ute, men också de vaccinerade som skulle behöva legitimera sig för att fira gudstjänst. En gudstjänst bör inte kombineras med ID-kontroll.

Vilken grundnivå kombineras kravet med?
En väsentlig faktor för vilken inverkan krav på vaccinationsbevis skulle få för verksamheten i Sveriges kristna råds medlemskyrkor är om kravet kommer att kombineras med en grundnivå vad gäller tillåtet deltagarantal. Om kravet exempelvis kombineras med nuvarande möjlighet att samla upp till 300 personer inomhus med anvisade sittplatser utan vaccinationsbevis, skulle en stor del av kyrkornas verksamhet kunna ske utan att beröras av kravet. Promemorian öppnar för att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid olika steg i avvecklingsplanen för smittskydd. Det innebär en osäkerhet vad gäller hur förslaget egentligen skulle komma att slå. Om det som det exemplifieras i remissen endast handlar om riktigt stora arrangemang i steg 4 (över 15 000 deltagare) kommer det i stort sett inte innebära några reella problem för Sveriges kristna råds medlemskyrkor (s23). Här behöver förslaget en större tydlighet.

Vaccinationsbevis och kyrkornas kallelse att särskilt värna utsattas situation
Som kyrkor är vi kallade att stå på de svagas sida. Vaccinationerna av befolkningen kommer aldrig att uppgå till 100% och det är belagt att vaccinationsgraden är lägre i socioekonomiskt utsatta grupper. Att införa krav som innebär att ovaccinerade utestängs från kyrkliga verksamheter skulle kollidera med kyrkornas uppdrag att särskilt värna de svaga. Vi anser det möjligt att utan att göra avkall på ovaccinerades möjlighet att delta, i enlighet med tidigare bestämmelser och rekommendationer, fortsätta att värna smittsäkerhet på ett ansvarsfullt sätt.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss