riksdag

Alvik den 7 mars 2018

Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
e-post: ju.L2@regeringskansliet.se

Yttrande över SOU 2017:96
Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Diarienummer Ju2017/09578/L2

Sveriges kristna råd välkomnar att frågor om goda och tydliga regler för mänsklig samlevnad diskuteras och beslutas. Vi tror det är viktigt att lagstiftning och opinionsbildning bidrar till och stödjer trygga och långsiktigt hållbara samlevnadsformer. Som kyrkor är vi måna om att bidra till att upprätthålla respekten för goda samhällslagar.

Medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd har omfattande barn-och ungdomsverksamhet och social/diakonal verksamhet. Vi argumenterar för barnets rättigheter till liv och utveckling (artikel 6 barnkonventionen) och mot sedvänjor och traditioner som är skadliga för barnet (artikel 24 barnkonventionen). Vi har därför under lång tid varit engagerade i arbetet mot barn- och tvångsäktenskap, både i Sverige och utomlands.
Kyrkorna i Sveriges kristna råd argumenterar för och lever i Sverige utifrån övertygelsen att 18 år är en lämplig minimiålder för att ingå äktenskap eftersom yngre personer normalt inte kan anses ha uppnått den mognad som krävs för att kunna förstå och besluta om det åtagande som ett äktenskap innebär. Samtidigt finns det inte någon enighet bland världens länder om en absolut minimiålder för att ingå äktenskap och inte heller någon konventionsgrundad definition av ett barnäktenskap (jfr SOU 2012:35 s7778 och kyrkornas svar på den). Några av våra medlemskyrkor vill därför betona att det måste vara möjligt att ha förståelse för att reglerna om minimiålder kan variera något i olika länder.

Sveriges kristna råds yttrande
Sveriges kristna råd delar synen att äktenskap kan ingås då båda parter var för sig fritt samtycker till äktenskapet.

Sveriges kristna råd ställer sig bakom utredningens förslag som innebär att hinder gällande erkännande av barnäktenskap bör utvidgas även till de fall där parterna inte har någon anknytning till Sverige, om någon av parterna är under 18 år när någon av dem kommer till Sverige. Vi gör detta väl medvetna om att det kan ställa till bekymmer utifrån vad som nämns ovan om minimiålder för äktenskap i olika länder. Utredningen menar att förslaget innebär en viktig signal om att barn i Sverige inte ska vara gifta, en ståndpunkt som vi delar. Utredningen menar vidare att de problematiska situationer som kan uppstå till följd av denna lagreglering kan hanteras inom ramen för annan lagstiftning. Vi menar att det är viktigt att tydlighet skapas kring detta så att inte personer under 18 år drabbas på ett orättvist sätt.

Sveriges kristna råd delar utredningens synpunkt att låta undantagsbestämmelsen fortfarande i särskilda fall omfatta utländska barnäktenskap. Det handlar om par, utan tidigare anknytning till Sverige, där en av parterna eller båda vid tidpunkten för äktenskapets ingående var under 18 år men som först långt senare får hemvist i Sverige.
Sveriges kristna råd förstår att ett undantagslöst förbud mot att erkänna barnäktenskap skulle kunna hamna i konflikt med EU-medborgares rätt till fri rörlighet, då EU-länderna kan ha olika lagar och bestämmelser gällande barnäktenskap.

Alla barn har, enligt FN:s deklaration om barnets rättigheter, rätt till fysisk, psykisk, social och andlig utveckling. Sveriges kristna råd anser att varje barn ska få leva, växa och utvecklas i trygga sammanhang som hjälper barnet att utveckla livsmod, empati och tolerans gentemot andra människor.

I FN:s utvecklingsmål, Agenda 2030, framgår av mål 5-3 att barnäktenskap är att betrakta som en skadlig sedvänja som ska avskaffas. I barnkonventionen framgår att staterna ska vidta alla åtgärder för att avskaffa sådana traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. FN:s kommitté för barnets rättigheter har uttalat att barnäktenskap ska ses som en form av sådan traditionell sedvänja som är skadlig för barns hälsa och som ska avskaffas. Enligt artikel 16 i barnkonventionen ska barnet skyddas mot godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt familjeliv. Av artikel 19, 34, 35 och 36 uppmanas medlemsstaterna att skydda barnet mot alla former av övergrepp och utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. Sveriges kristna råd delar utredningens slutsats att alla barn som befinner sig Sverige ska ha samma skydd.

Vår medlemskyrka Svenska har skrivit ett eget yttrande som till stor del innehållsligt överensstämmer med ovanstående text.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss