riksdag

Till:
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 12 september 2022

Yttrande över delbetänkandet ”Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)
Diarienummer Ju2022/01563

Sveriges kristna råds yttrande

  • Sveriges kristna råd tillstyrker förslagen i delbetänkandet. Sveriges kristna råd har förståelse för att det i takt med att den grova brottsligheten blivit mer organiserad och svårutredd, finns ett reellt behov av att utöka möjligheterna till hemliga tvångsmedel för brottsbekämpande myndigheter. Det öppna samhället måste ges rimliga möjligheter att försvara sig mot allvarlig brottslighet.
  • Sveriges kristna råd understryker att det är väsentligt för individers trygghet och kyrkornas trovärdighet att bikt och enskild själavård inte kan bli föremål för exempelvis avläsning eller avlyssning. Sveriges kristna råd kan konstatera att förslaget om att utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel har utformats med respekt för vittnesförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken och den tystnadsplikt som exempelvis åligger präster.
  • Trots att Sveriges kristna råd anser att förslagen är motiverade bör det beaktas att de inte desto mindre innebär ökade integritetsrisker. Förslaget om möjlighet till hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas, innebär ökad risk för att personer som är ovidkommande för utredningen utsätts för integritetsintrång. Sveriges kristna råd instämmer med utredningen i att möjligheterna till dessa tvångsmedel ska vara betydligt snävare än möjligheten till användandet av tvångsmedel generellt.
  • I kristen tro intar barnen en särställning. För Sveriges kristna råd är det av särskild vikt att barns personliga integritet värnas och att barn skyddas mot övergrepp och exploatering. Sveriges kristna råd välkomnar därför förslaget att brottskatalogen utvidgas för att möjliggöra användande av hemliga tvångsmedel beträffande bland annat gärningar som rör sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott.

För Sveriges kristna råd,
Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Jan Eckerdal, telefon: 08-453 68 04


Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss