Biskopen i Göteborgs stift av Svenska kyrkan Carl Axel Aurelius, imamen Fuad Colic och rabbinen Peter Borenstein är ledamöter i Göteborgs interreligiösa råd. De har, med anledning av krisen i Gaza, gemensamt skrivit ett upprop för fred i Israel och Palestina. Uppropet, som ursprungligen publicerades i Göteborgs-Posten, lyder som följer:

Upprop för Fred
Vi är Abrahams barn. Vi lever som judar, kristna och muslimer i skilda trostraditioner, men vi har samma ursprung. Och vår längtan är densamma. Nu ber vi för våra bröder och systrar i Israel och Palestina, och särskilt för människorna i Gaza. Vi ber att våldet skall upphöra, att vapenvila får råda och att en process inleds som kan leda till varaktig fred med frihet och säkerhet för palestinier och israeler i var sin stat inom internationellt och ömsesidigt erkända gränser.

Vi säger med profeten Mika i Gamla testamentet (4:3b o 4):
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd,
och ingen skall hota honom.

Och med Koranens femte sura (5:32):
…om någon dödar en människa,
som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen
på jorden och sprida sädesfördärv,
skall det anses som han hade dödat hela människosläktet.
Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han
hade räddat hela människosläktet.

Som Abrahams barn är vi alla kallade att be och arbeta för fred både här hemma och ute i världen. För att fred skall kunna uppnås, krävs försoning, som innebär att gå från det förflutna tillsammans in i en framtid där den andres värde och värdighet respekteras och hans eller hennes berättelse aldrig är likgiltig för mig. För att människor skall kunna försonas krävs en rättvis fördelning av jorden och av det som behövs för det dagliga uppehället. För att en rättvis fördelning skall kunna äga rum krävs att människorna har förtroende för varandra. Förtroendet kan uppstå bara om man möts och samtalar med varandra. Detta är vänskapens goda spiral: Förtroende, fördelning, försoning och fred.

Vänskapens ordning står i skarpaste motsats till fiendskapens onda spiral, som utgörs av misstro, rädsla, ondska och kaos. Misstron tecknar nidbilder och väcker rädsla för den andre. Rädslan ger näring åt ondskan, som i sin tur övergår i splittring, kaos och eskalerande våld med ofattbart mänskligt lidande som följd.

Fiendskapens onda spiral bryts lättast i dess första led, misstron. Den bryts genom möten, samtal och förtroendeskapande åtgärder. Där den goda viljan finns, där begränsas sådana åtgärder egentligen bara av vår brist på fantasi. Så låt oss be också för oss själva, om empati och fantasi att upptäcka vad vi kan göra gemensamt för att lindra människors nöd. I våra böner skall vi inte skilja palestinier och israeler åt, kristna, judar och muslimer, utan bevara dem tillsammans i våra hjärtan.

Gud, förbarma dig över oss alla och ge oss din fred!

För det interreligiösa rådet i Göteborg

Carl Axel Aurelius               Peter Borenstein                  Fuad Colic
Biskop                                    Rabbin                                    Imam

Fortsätt läsa mer från oss