De två största samarbetsorganisationerna för trossamfund i Sverige, Sveriges Kristna Råd och Sveriges Muslimska Råd, kräver i ett brev till Försvarsministern att regeringen ytterligare ska granska och beakta vilka konsekvenser den föreslagna FRA-lagen kommer att få för själavårdande samtal i religiösa sammanhang. Sådana samtal kan, menar organisationerna, i vissa fall föras eller följas upp genom e-post och därmed hamna i FRA:s avlyssningssystem. Brevet är undertecknat av Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, och Helena Benaouda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd.

Trossamfunden är medvetna om det tillägg som regeringen gjort i det bearbetade förslaget; att om ”information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras”. Formuleringen visar dock att detta naturligtvis inte innebär en spärr mot att själavårdande samtal avlyssnas. Den reglerar endast vad som sker med den information som uppfångats från sådana samtal.  I regeringens proposition från den 18 juni ger regeringen under rubriken Annan kommunikation som åtnjuter särskilt skydd exempel på vilka som skall få sådant skydd; kommunikation mellan en misstänkt och dennes försvarare och en journalists kontakter med sina källor. Sveriges Kristna Råd och Sveriges Muslimska  Råd anser att det finns skäl för att i FRA-lagen på samma sätt införa undantagsbestämmelser för själavård och bikt.

Trossamfunden vill uppmärksamma regeringen på att det skydd som själavården och bikten har förutsätter att den som är behörig att ta emot bikt överhuvudtaget inte får föra informationen vidare. Tystnadsplikten är således absolut. Mot den bakgrunden vill man att regeringens ser över om inte processen från avlyssning till beslut om förstöring kan komma att stå i motsättning till det skydd bikt och själavård har i annan lagstiftning.

Avslutningsvis skriver trossamfundens organisationer:
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka vår oro för att den nya FRA-lagen med de senare tilläggen starkt försvagar eller står i motsättning till övrig lagstiftnings skydd av bikt och själavård. Vi föreslår därför regeringen att göra en grundlig och oberoende granskning av hur den nya FRA-lagen förhåller sig till vad svensk lag i övrigt säger om skydd av själavårdande samtal och bikt.”

Fortsätt läsa mer från oss