Uppdragsbeskrivning för utvärdering av Följeslagarprogrammets informationsinsats

Vi söker dig som vill göra en utvärdering som rör projektet Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Utvärderingen rör projektet Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, som är en del av den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). En avgörande del av programmets metod (internationell medföljning) och mandat är att samla och sprida information om situationen i Palestina och Israel ur ett folkrättsligt perspektiv, med den vanliga människan i fokus. Initiativet till den aktuella insatsen togs gemensamt av Sveriges kristna råds (SKR) medlemskyrkor och de organisationer och kyrkor som står bakom Följeslagarprogrammet och ingår i dess styrgrupp.

Syftet med utvärderingen är att reflektera över hur Följeslagarprogrammet och samarbetsorganisationerna i styrgruppen kan bidra till effektivt påverkansarbete och fruktbärande engagemang i vårt arbete med hjälp av följeslagarna och genom våra nätverk.

Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel har vuxit fram genom Kyrkornas världsråds (KV) program EAPPI. Programmet initierades år 2001 av kyrkoledare i Palestina och Israel med stöd av israeliska och palestinska freds- och människorättsorganisationer. Kyrkoledarna bad om internationell närvaro för att bevittna och dämpa våldet i den svåra situation som rådde till följd av den andra intifadan. Totalt samverkar idag kyrkor och ekumeniska organisationer i mer än 20 länder med att sända följeslagare till Palestina och Israel. År 2021 kommer EAPPI att ha funnits på plats i Palestina och Israel i 19 år.

Finansiering av informationsinsatsen har erhållits från Sida åren 2002-2007 och därefter från Svenska missionsrådet (SMR) sedan 2008. Projektet har för 2019 en budget på cirka 810 000 kronor. Den del av insatsen som finansieras av humanitära medel från Sida omfattas inte av utvärderingen.

Informationsinsatsens budskap har utformats dels utifrån en gemensam process med våra internationella och lokala partners i fält, dels i dialog med Följeslagarprogrammets styrgrupp och verkställande utskott, i vilka målgrupperna finns representerade. Budskapen har utformats i samklang med SMR:s förändringsteori, om att samhälle, organisation och individ är tre faktorer som interagerar och påverkar varandra ömsesidigt till förändring mot insatsmålet.

Det budskap som följeslagarna ska förmedla efter hemkomst består av tre delar och lyder:

  1. Det är möjligt att lösa Israel-Palestinakonflikten utifrån folkrätten och relevanta FN-resolutioner.
  2. Brott mot folkrätten och ockupationen av Palestina måste upphöra för att nå en hållbar fred, för båda folkens skull.
  3. Genom att sprida kunskap om ockupationens konsekvenser för både palestinier och israeler är det möjligt att öka engagemanget i Sverige för en hållbar fred i Israel och Palestina.

Utvecklingsmålet för Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är:

Att bidra till att öka kunskapen om situationen i Palestina och Israel ur ett folkrättsligt perspektiv för att stärka engagemanget i Sverige för rättvis fred och för att beslutsfattare ska fatta väl avvägda beslut gällande Israel och Palestina med folkrätten i åtanke.

Hela uppdragsbeskrivningen

Läs hela uppdragsbeskrivningen samt kontaktinformation (PDF):
InfoKom-utvärdering

Information om tjänsten

  • Annonserades den 12 februari, 2020
  • Sista ansökningsdatum 28 februari, 2020