”Präster och pastorer kan i allmänhet bekräfta det som skrivelsen från Socialstyrelsen påstår, att kvinnor som föder barn efter utgången av 22:a havandeskapsveckan inte betraktar ´fostret som ett missfall utan som ett barn´.” skriver SKR i yttrandet.

Yttrandet antogs 31 maj 2006 av SKRs styrelse och är underskrivet av SKRs ordförande Anders Arborelius, biskop i Stockholms Katolska Stift, och Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i SKR.

Förändringen innebär en ändring i folkbokföringslagen och att anmälan skall göras till Skatteverket för alla nyfödda, som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt alla dödfödda som avlidit efter utgången av 22:a havandeskapsveckan.

Yttrandet i sin helhet följer nedan.

För mer information, kontakta
Lennart Molin, biträdande generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Carl-Johan Friman, informationssamordnare, Sveriges Kristna Råd
Maria Hasselgren, pressekreterare, Katolska kyrkan, kontaktperson för biskop Anders Arborelius

————————————
SVERIGES KRISTNA RÅD
YTTRANDE
2006-05-31

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över FRAMSTÄLLAN OM ÄNDRAD DEFINITION AV BARN ENLIGT FOLKBOKFÖRINGSLAGEN
Sveriges Kristna Råd har beretts tillfälle till att yttra sig över Socialstyrelsens Framställan om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen.

Sveriges Kristna Råd består av 25 medlemskyrkor och 3 observatörer. I alla dessa kyrkor liksom i det ekumeniska samarbetet ges ofta prioritet åt frågor som berör grundläggande etiska värderingar kring livets uppkomst. I den kristna idétraditionen handlar det om att värna om det mänskliga livet och vårda livet från dess uppkomst till dess slut. Ett sådant skydd är inte minst viktigt i livets första stadier.

Förslaget från Socialstyrelsen om ändrad definition av barn är i linje med vår syn på hur livet skall skyddas. Vi bejakar därför att definitionen av barn utgår från 22:a havandeskapsveckan och inte som tidigare från 28:e veckan i graviditeten.

Vi förstår och stöder det första skäl som anges, nämligen att detta skall underlätta det internationella vetenskapliga och medicinska samarbetet. Samtidigt understryker vi framför allt det andra skälet som handlar om synen på det väntade barnet. Prästers och pastorer kan i allmänhet bekräfta det som skrivelsen från Socialstyrelsen påstår, att kvinnor som föder barn efter utgången av 22:a havandeskapsveckan inte betraktar ”fostret som ett missfall utan som ett barn”.

Sveriges Kristna Råd stöder därför förslaget till ändring av folkbokföringslagen så att anmälan skall göras till Skatteverket för alla nyfödda, som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt alla dödfödda som avlidit efter utgången av 22:a havandeskapsveckan.

Beslut om detta har fattats av styrelsen för Sveriges Kristna Råd denna dag.

Biskop Anders Arborelius
ordförande

Sven-Bernhard Fast
generalsekreterare

Fortsätt läsa mer från oss