Förutom gudstjänter och andra storsamlingar innehåller det så kallade IEPC-mötet i Kingston också ett antal seminarier. (IEPC = International Ecumenical Peace Convocation). Ett av dem, Empowerment for Just Peace, leddes av en grupp ur den svenska delegationen i fredags och uppmärksammas på Kyrkornas Världsråds webbsida om mötet. KV beskriver seminariet – läs hela texten här – och citerar bland annat Sofia Camnerin, Margareta Ingelstam och KG Hammar. Även SKR:s Björn Cedersjö medverkade i seminariet. Vad som bland annat lyftes fram var vikten av att internationella observatörer kommer till konfliktområden innan konflikter övergått i våld.

Projektet Just Peace har alldeles nyligen också lanserat en egen, engelskspråkig hemsida, www.justpeace.nu. Här kan man bland annat läsa: ”Ett syfte med den här webbsidan är att visa exempel på vad som redan görs när det gäller fredsbyggande”. Så listas några centrala frågeställningar:
”Vad är strategiskt fredsbyggande? Vilken roll har det civila samhällets organisationer inklusive kyrkorna? Vilka exempel finns på ickevåld under 1900-talet? Vad säger och gör FN och andra internationella organisationer?”

 

Fortsätt läsa mer från oss