IMG_0186”Jag började det här arbetet med en intention att presentera ett ja till surrogatmoderskap. Men med tidens gång hamnade vi i ett nej.” Ungefär så uttryckte sig den ansvarige utredaren Eva Wendel Rosberg när hon intervjuades om Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11).

Det är ett mycket gediget dokument på 739 sidor som ligger till grund för den fortsatta diskussionen kring bland annat surrogatmoderskap. Arbetet har pågått under mer än två år. Uppdraget var att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Förutom surrogatmoderskap handlar utredningen om det ska krävas en genetisk koppling mellan barnet och minst en tilltänkt förälder samt ett antal följdfrågor inom området. Principen om barnets bästa spelar en avgörande roll för resonemangen.

SKRs referensgrupp för medicinsk etik har följt arbetet hela tiden och i onsdags möttes vi för att diskutera resultatet av utredningen. Gruppen består av några kunniga representanter för våra medlemskyrkor, bland annat en präst och en pastor som arbetar inom sjukhuskyrkan. Gruppen är ”lågintensiv” och har två möten/år då olika frågor inom området behandlas.

Redan tidigt stod gruppen bakom en debattartikel från SKR i Svenska Dagbladet där vi ställde frågor om surrogatmoderskap (19 juni 2013). Den följdes upp av ett brev till utredningen där vi med hänvisning till aktuell forskning angav några frågor som vi ville ha ordentligt utredda. Det gällde bland annat situationen för surrogatmödrarna, om riskerna för påtryckningar, om vad som händer om någon part ångrar sig, om forskningen om barn som kommit till genom surrogatmoderskap (20 jan 2015).

Många har gett inspel i samtalet under de år som utredningen arbetat. Vi kunde i onsdags konstatera att utredaren lyssnat till vår och andras tveksamhet och alltså förordar ett nej till en legalisering av surrogatmoderskap i Sverige. Vår grupp tycker att argumentationen är övertygande och ställer oss bakom förslaget. Vi anser också att de bedömningar som görs i de övriga frågorna är kloka och tycker att den här utredningen är ett gott exempel på gediget och allsidigt underlag för den politiska process som nu tar vid när regeringen ska lyssna på de många som skriver remisser och sedan ta ställning till vilka förslag man vill lägga till riksdagen.

Den som vill läsa mer hittar utredningen på regeringens webbplats och uttalanden och brev från SKR på vår webbplats.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss