Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkans arbete får ökat stöd enligt dagens besked från Regeringen.

-Det är med tillfredsställelse som vi ser att statens bidrag till trossamfunden ökar, säger Marianne Andréas, generalsekreterare för Sveriges Frikyrkosamråd.
-Det visar samhällets uppskattning av det gedigna arbete som utförs av trossamfunden i vårt land. Det ökade stödet till  den andliga vården inom sjukvården ger möjligheter till ökad stabilitet kring tjänster inom Sjukhuskyrkan och till vidareutveckling av arbetet.
-Ett ökat stöd ger också viktiga resurser till de trossamfund som står i uppbyggnadsskedet av sitt arbete inom den andliga vården i sjukvården, fortsätter Marianne.

Så här skriver Regeringskansliet i sitt pressmeddelande:

För många samfund är lokalerna en viktig samlingsplats som gör det möjligt att synas och vara en del av samhället. Det är också viktigt för många samfund att kunna samlas i lokaler som är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs, både utrymmesmässigt men också när det gäller

placering, utformning och utsmyckning. Idag växer också andelen trossamfund som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst och många av dem har svårt att hitta nya lokaler som passar deras ändamål. En del samfund tvingas hyra in sig i lokaler som är utformade så att det är svårt att bedriva den religiösa verksamheten på ett värdigt sätt. Regeringen föreslår därför att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 7,5 miljoner kronor under åren 2014-2016. Stödet utbetalas med 1,5 miljon kronor under 2014 och 3 miljoner kronor per år under 2015 och2016.

– Det här är en viktig verksamhet, och därför väljer regeringen att öka bidragen till trossamfunden för tredje året i rad. Vi har under de gångna åren sett att behovet och efterfrågan på ändamålsenliga lokaler är stort, framförallt för nyetablerade samfund i Sverige. Vissa församlingar står inför renovering av befintliga samlingslokaler, medan andra försöker köpa eller bygga en lokal. Söktrycket är stort och därför satsar vi nu ytterligare medel för att så många församlingar som möjligt ska kunna få hjälp, säger Stefan Attefall.

Idag uppgår lokalbidraget till 12,5 miljoner kronor per år.

Regeringen föreslår även att statens bidrag till den andliga vården inom sjukvården höjs med sammanlagt 3 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Bidraget ska användas till att exempelvis kunna anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer i den ekumeniska verksamheten för andlig vård inom sjukvården.

– I situationer när livet ställs på sin spets, vid sjukdom eller olyckor, har många människor ett behov av att ge uttryck för andliga och existentiella frågeställningar. I de sammanhangen är samfunden en otroligt viktig resurs för sjukvården. Att efterfrågan på deras närvaro och kompetens ökar bevisar att behovet är stort, och därför är det viktigt för oss att för andra året i rad kunna öka stödet till denna viktiga verksamhet, säger Stefan Attefall.

Det bidrag till andlig vård i sjukvård som utgått det senaste året har fördelats på ett 50-tal tjänster, men sammantaget räknar man med cirka 350 medarbetare i det som kallas Sjukhuskyrkan. Bland dessa är majoriteten från Svenska Kyrkan, ett femtiotal representerar övriga kristna trossamfund, en sjukhusimam, åtta muslimska koordinatörstjänster samt två buddhistiska koordinatörer. Den ökning som regeringen nu föreslår innebär att stödet under åren 2014-2016 höjs från 9 till 10 miljoner kronor per år.

Detta är tredje året i rad som staten höjer stödet till trossamfunden, efter att stödet tidigare legat still på samma nivå under tio år. Under åren 2012 och 2013 ökade stödet till samfunden med 25 miljoner kronor och förvaltningsanslaget till SST ökade med 2 miljoner kronor.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet:
http://www.regeringen.se/sb/d/16780/a/223498

Mer information om Sjukhuskyrkan:
www.sjukhuskyrkan.se

 

 

Fortsätt läsa mer från oss