riksdag

Alvik den 2015-04-09

Till
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se)

Yttrade över promemorian
Slopad skattereduktion för gåvor
Fi2015/810

Sveriges kristna råd avstyrker förslaget om förslaget om slopad skattereduktion för gåvor. Vi anser vi att det vore djupt olyckligt om denna form för givande togs bort. Reformen verkar ha stimulerat till ett ökat givande som skapat resurser för en mängd samhällsnyttiga verksamheter. Inom kyrkorna och våra närstående organisationer används dessa resurser till välbehövligt arbete bland människor i utsatta situationer.

Vi hänvisar till och instämmer i den argumentation som ges i remissvaret från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd där flera av våra medlemssamfund och närstående organisationer är medlemmar. I denna framhålls bland annat att den exceptionella ökningen av insamlade medel från allmänheten till organisationer med 90-konton under 2012 och 2013 tyder på att skattereduktionen varit en bidragande orsak,

  • att den genomsnittliga månadsgåvan ökat under samma tid och sannolikt av samma orsak, att skattereduktionen på gåvor bidrar till att uppnå regeringens mål om ett starkt och självständigt civilsamhälle vilket är till gagn för samhället i stort,
  • att organisationerna investerat i administrativa system vilket gör att en avveckling av skattereduktionen nu skulle vara ett resursslöseri, att någon form av skattereduktion för gåvor idag finns i alla EU-länder utom Slovenien,
  • att det finns ett stort stöd bland allmänheten för att man ska kunna få skatteavdrag när man skänker pengar till ideella organisationer,
  • att slopandet sannolikt skulle bidra till en minskning av gåvorna till civilsamhället, * att minskade gåvor skulle medföra att civilsamhället får mindre möjligheter att göra viktiga och samhällsnyttiga insatser.För Sveriges kristna råds styrelse
  • Vi anser att systemet snarare borde utvecklas vidare och ges en större omfattning.

För Sveriges kristna råds styrelse
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare Björn Cedersjö, tel 08-453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss