Sveriges Kristna Råd har lämnat ett yttrande över betänkandet RÖRELSER I TIDEN.

SKR:s synpunkter kan sammanfattas i följande punkter:

Vi bejakar förslaget till en folkrörelsedelegation och föreslår att den skall utformas så att den verkligen blir ömsesidig och jämbördig. Erfarenheterna från Regeringens råd för kontakt med trossamfunden är viktiga att ta till vara.

Vi anser inte att medlemsavgiften är den avgörande faktorn för medlemskap och vi menar att om avdragsrätt införs skall det inte vara på medlemsavgiften utan på donationer och gåvor.

Det statliga bidraget till den ideella sektorn bör ges som organisationsbidrag och i viss mån som verksamhetsbidrag för att främja långsiktig och uthållig verksamhet. Fördelen med projektbidrag är att det kan tillgodose akuta och mer kortsiktiga behov. Vi vill särskilt slå vakt om organisationsstödet.

Vi pekar på behovet av offentliga samtal om de demokratiska principerna och föreslår stöd till forskning kring civilsamhället och de grundläggande värderingarna.

Fortsätt läsa mer från oss