I brevet till riksdagsledamöterna pekar SKR även på kostnaden när det gäller både ekonomi och trovärdighet för ett nej till ”amnesti”:
”Mot bakgrund av att den ändrade ordningen kommer att medföra initialt ökade kostnader om cirka 900 miljoner kronor årligen kommer vi inte ha råd till ytterligare reformer inom en överskådlig framtid. ´Kostnaden´ för ett nollställningsbeslut är därför, såväl ekonomiskt som avseende trovärdighet, ringa i jämförelse med om en framtida process- och instansordning inte leder till ett prövningsförfarande som vinner de sökandes och allmänhetens förtroende. Vi har inte råd, varken av humanitära eller ekonomiska skäl, med ett misslyckande.”

Brevet är underskrivet av SKRs presidium: Göran Zettergren (ordförande), missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan; Anders Arborelius (vice ordförande), biskop, Stockholms katolska stift; KG Hammar (vice ordförande), ärkebiskop, Svenska kyrkan; Tikhon Lundell (vice ordförande), präst, Serbisk-ortodoxa kyrkan.

Fakta om Påskuppropet
157 251 personer skrev under Sveriges Kristna Råds påskupprop i den namninsamling som pågick under ca två månader våren 2005. Ett sextiotal organisationer tillsammans med de 28 kyrkor och samfund som finns i Sveriges Kristna Råd ställde sig också bakom kraven i uppropet.

Bakgrunden till Sveriges Kristna Råds påskupprop var den ohållbara situation som kyrkornas anställda och frivilliga mötte hos dem som gick i väntan på besked om asyl. Inför ett nytt domstolsförfarande för asylprövning ställde påskuppropet krav på en humanare flyktingpolitik och en ”amnesti” för dem som väntar på besked.

Påskuppropet lyder:
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

Fortsätt läsa mer från oss