Två nya medlemskyrkor, ett policydokument om migration, beslut om verksamhetsinriktning för de närmaste åren och en kvinna i SKRs presidium för första gången på tio år. Det var några av resultaten av Sveriges Kristna Råds årsmöte i Betlehemskyrkan i Göteborg 25-26 april 2007.

EFK och Pingst – ffs nya medlemmar
Efter att ha varit observatörer i SKR under många år valde Evangeliska Frikyrkan och Pingst – Fria församlingar i samverkan att söka medlemskap i SKR. Rådsförsamlingen antog de nya medlemmarna med ett ljudligt ja och hälsade dem med en applåd. EFKs missionsdirektor Anders Blåberg och Pingst – ffs föreståndare Sten-Gunnar Hedin representerade de nya medlemmarna på mötet. I och med de nya medlemmarna har SKR nått en viktig milstolpe i arbetet för kristen enhet i Sverige. I Sveriges Kristna Råd finns nu så gott som alla kristna traditioner och samfund representerade. Kvar som observatör finns endast Adventistsamfundet.

Karin Wiborn ny i SKRs presidium
Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn valdes av årsmötet till ny ledamot i SKRs presidium. Hon representerar där frikyrkofamiljen och ersätter Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Karin Wiborn blir den första kvinnan i presidiet på omkring tio år. Tidigare har Birgit Karlsson, dåvarande missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet, varit med i presidiet.

SKRs presidium består i övrigt av Anders Arborelius, biskop i Stockholms Katolska Stift, F. Tikhon Lundell, präst i Serbiska ortodoxa kyrkan, och Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Ärkebiskop Anders Wejryd ny ordförande i Sveriges Kristna Råd
Vid styrelsens konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet valdes Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd till ny ordförande efter Anders Arborelius. Ordförandeskapet i rådet cirkulerar årsvis inom SKRs presidium.

”Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrågorna”
Årsmötet fattade beslut om uppföljning av Påskuppropet genom policydokumentet ”Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrågorna”.  SKRs arbetsgrupp för migration och integration har utarbetat dokumentet, som innan det förelades årsmötet också bearbetats av styrelsen och gått på remiss till SKRs medlemskyrkor. Detta vill vi ska ligga till grund för bl a kyrkornas lokala kontakter med myndigheter, opinionsarbete och utbildning.

I dokumentet skriver SKR:
”Vi vill på olika sätt fortsätta att arbeta för ett välkomnande och inkluderande samhälle. Och vi vill fortsätta att på ett kritiskt och konstruktivt sätt granska lagstiftning, politisk och juridisk praxis och myndigheternas arbete inom migrationspolitikens område. Detta dokument är ett uttryck för denna vår ambition.”

SKRs idégrund och verksamhetsinriktning 2008-2011
SKR kommer de närmaste åren att ha som tema att ”Lära känna varandra på djupet – för att världen skall tro och leva”. Temat uttrycks i den idégrund och verksamhetsinriktning för 2008-2011 som årsmötet fattat beslut om. I en koncentrerad text lyfter SKR fram enhetsarbetets grundförutsättningar och SKRs specifika uppgift. Omvärldens utmaningar och de frågor SKR ska prioritera under 2008-2011 beskrivs. Dessutom kommer fokus att ligga på ytterligare fördjupade relationer som en nödvändig förutsättning för att SKR ska fungera. I presentationen av dokumentet sade bl a ärkebiskop Anders Wejryd att det var viktigt att inte vika för de svåra frågor som genom tiderna verkat splittrande inom kyrkorna.

I behandlingen av dokumentet framfördes från nätverket Sveriges Kristna Ungdomsrörelser (SKUR) att barns och ungdomars perspektiv tydligare borde finnas prioriterat. Årsmötet fattade beslut om ett tillägg om detta.

Gudstjänster och mötesplatser
Dokument och beslut i all ära, men minst lika viktigt under ett årsmöte i SKR är de personliga möten, samtal runt kaffebord, seminarier och gudstjänster som äger rum. Årsmötet innehöll i år seminarier om det europeiska allkristna mötet i Sibiu i höst, samverkansprocesser mellan SKR och Svenska missionsrådet, kyrkorna och migrationsfrågorna, samt om kyrkornas arbete kring handikapp och funktionshinder.

Gudstjänster firades i olika kyrkliga traditioner i både Betlehemskyrkan och Göteborgs domkyrka.

Carl-Johan Friman

Fortsätt läsa mer från oss