Generalsekreteraren för Sveriges kristna råd, Björn Cedersjö, skriver i dag ett öppet brev till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I brevet vädjar Sveriges kristna råd till regeringen att visa humanitet för de ungdomar som omfattas av gymnasielagen, samt att stoppa alla tvångsavvisningar till Afghanistan.

Brevet i sin helhet:

Visa humanitet för ungdomar som relaterar till gymnasielagen

Sverige delar med många länder både inom och utanför EU ett antal humanistiska värderingar. Synen att människans värde och värdighet inte får kränkas, vikten av att värna mänskliga rättigheter, familjens betydelse, ungdomars trygghet och barnens bästa.

Vi har under en längre tid sett hur ungdomar utifrån gymnasielagen kastas mellan hopp och förtvivlan. Handläggningstiden vad gäller deras asylansökningar har i alltför många fall varit obarmhärtigt lång. Kritik har även riktats mot myndigheternas bedömning av asylskäl såväl som användandet av ifrågasatta medicinska åldersbedömningar. Coronapandemin har drabbat dessa ungdomar oproportionerligt hårt på flera sätt. Undervisning på distans har medfört nya utmaningar och boendelösningar har i vissa fall inte längre fungerat. Den ökande arbetslösheten i pandemins spår har försämrat ungdomarnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är självklart att prövning ska ske av alla som söker asyl i Sverige. Ibland är deras skäl inte tillräckliga för att de ska beviljas uppehållstillstånd och skydd i vårt land. Sådana beslut ska gälla och respekteras. Samtidigt finns det lägen där Sveriges bemötande inte har varit rättssäkert eller präglat av den humanitet som vi eftersträvar.

Sveriges kristna råd välkomnar att regeringen lägger fram förslag som på olika sätt ökar förutsättningarna för ungdomarna att nå upp till kraven för permanent uppehållstillstånd. För att undvika ytterligare osäkerhet och otrygghet för denna grupp anser vi att tillfälliga lagändringar inte är att föredra. Gymnasielagen berör huvudsakligen ett begränsat antal ungdomar under en begränsad tid, att tidsbegränsa de föreslagna lättnaderna i lagen är därför varken ändamålsenligt eller lämpligt då detta riskerar att drabba ungdomarna på ett ojämlikt sätt.

Mitt under en global pandemi tvångsutvisningar Sverige människor till Afghanistan, ett land som två år i rad har blivit rankat som världens farligaste land, där exempelvis kristna, hbtq-personer och ateister utsätts för extrem förföljelse. Enligt Migrationsverket lider samtliga regioner av inre väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar. Därtill kommer den svåra humanitära situationen i landet. Det är inte värdigt att tvinga människor till ett land där deras säkerhet och grundläggande rättigheter inte kan garanteras.

Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt och humanitära ventiler. Därför vädjar Sveriges kristna råd till regeringen att visa humanitet för de ungdomar som omfattas av gymnasielagen, samt att stoppa alla tvångsavvisningar till Afghanistan.

Björn Cedersjö
tf generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Läs brevet som PDF

Fortsätt läsa mer från oss