Sveriges Kristna Råds påskupprop för en humanare flyktingpolitik har gett genklang i både debatt och politik under året. Det stora genomslaget har också skapat en förväntan på kyrkorna att själva på än mer allvar ta itu med den egna kunskapen om migration, lagstiftning och bemötande av flyktingar och asylsökande. Kyrkorna behöver också stöd i rollen som kritiska granskare av det rättssystem som de ser de direkta följderna av i det egna arbetet.

Planerna på en utbildning fanns med i förberedelsefasen för Påskuppropet redan förra hösten, då SKRs arbetsgrupp för migration och integration inför SKRs styrelse lade fram sina planer för kyrkornas gemensamma arbete med asylfrågor. Två pilotutbildningar genomfördes hösten 2005 med goda erfarenheter. Behovet av utbildning är nu högaktuellt i samband med den nya instans- och processordningen som införs den 31 mars 2006.

Om ansökan i Europeiska flyktingfonden går igenom kommer tio utbildningstillfällen att genomföras under 2006. Dessa består i grundkurser och fördjupningskurser samt en särskild kurs för kyrkoledare. Mellan 500-600 personer beräknas delta. Varje kurs arrangeras i samarbete med en lokal arrangör, till exempel en församling eller ett stift. Studiematerial kommer att tas fram i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Ansvariga för utbildningssatsningen blir SKRs arbetsgrupp för migration och integration, samt Lennart Molin, direktor på SKR. I skrivande stund har ännu inga besked kommit om huruvida vi får medel till utbildningen eller inte.

Carl-Johan Friman

Fortsätt läsa mer från oss