Göteborgs-Posten den 6 april.

DEBATT På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg (8-12 april) kommer partistyrelsens nya hårdare linje i migrationsfrågor att ifrågasättas kraftigt. Av de 2000 motioner som inkommit kräver 112 en snabb återgång till permanenta uppehållstillstånd och/eller att möjliggöra familjeåterförening enligt den ordinarie asyllagstiftningen. Partistyrelsen föreslår inte bifall till någon av dessa motioner. Vi organisationer som dagligen möter och arbetar med människor på flykt både i Sverige och globalt uppmanar kongressen att lyssna på motionärernas krav på en återgång till en mänskligt hållbar flyktingpolitik.

Sedan förra sommaren har Sverige en tillfällig asyllag som kraftigt begränsar familjeåterföreningen och i stort sett omöjliggör permanenta uppehållstillstånd i praktiken. Lagen, som är retroaktiv, innebär att den som sökt asyl efter november 2015 och tillhör gruppen alternativt skyddsbehövande – här räknas till exempel de flesta som flytt från Syrien in – numera bara beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Den som fått ett tillstånd på 13 månader får heller inte längre ta sin familj till Sverige om de inte kan visa att de kan försörja familjen och dessutom har en tillräckligt stor bostad. Att lära sig svenska, fixa jobb och bostad på 13 månader är i praktiken en omöjlighet för de flesta nyanlända.

För den som läser handlingarna inför socialdemokraternas partikongress är det uppenbart att partistyrelsen gömmer sig bakom den teoretiska möjligheten att stanna i Sverige om du på 13 månader lyckas hitta försörjning.

Redan i mars förra året protesterade vi kraftigt mot den tillfälliga asyllagen och att den också skulle slå oproportionerligt hårt mot kvinnor och barn. Det blev precis så. Två tredjedelar av de asylsökande till Sverige är män. Kvinnorna och barnen har inte lika lätt att ta sig hit bland annat på grund av den stora utsattheten och risken för exploatering under flyktvägen. Det är få familjer som vill utsätta sina barn för de oerhörda risker som en flykt innebär och nuvarande regler och lagar gör det näst intill omöjligt att på ett säkert sätt söka asyl. Det leder till att framförallt kvinnor och barn blir kvar i krig och konflikt, i närområden och i flyktingläger med små resurser och möjligheter till försörjning eller skola för barnen. För dem ökar risken för barnäktenskap, sexuella övergrepp och exploatering.

Tidigare var den totala asylinvandringen över tid mer könsbalanserad eftersom kvinnor och barn kunde komma efter via säkra vägar till Sverige. Den möjligheten är nu borta. Den nya tillfälliga lagen – tagen av Sveriges uttalat feministiska regering – bortser från kvinnors och barns skyddsbehov.

Den feministiska utrikespolitiken – utformad av en regering som till största delen består av socialdemokrater – är en god ambition, men på migrationsområdet har genusperspektivet tappats bort. Om Sverige menar allvar med att bedriva en feministisk utrikespolitik måste lagen ändras.

I den socialdemokratiska partistyrelsens svar till motionärerna framhålls flera gånger att den tillfälliga asyllagen är just tillfällig, längst till 2019 med omprövning i juni 2018. Det stämmer på papperet men riskerar att bli helt annorlunda i praktiken eftersom partistyrelsen lägger in brasklappen ”vi måste beakta hur situationen ser ut vid det tillfälle lagen är tänkt att löpa ut. Vi får inte hamna i samma ohållbara situation som 2015.”

Att på det här sättet fortsätta förespråka en lagstiftning som slår mot kvinnor och barn är inte värdigt en socialdemokrati som ingår i en uttalat feministisk regering. Regeringen har med den tillfälliga lagstiftningen sett till att Sverige gått från en högsta till en lägstanivå inom EU vad gäller flyktingmottagning, så det blir svårt att agera som moraliskt föredöme i förhandlingarna om EU:s gemensamma asyllagstiftning.

Vi vädjar därför till kongressombuden att:

– Verka för att den tillfälliga asyllagstiftningen upphävs och att Sverige återgår till en politik som möjliggör permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

– Säkerställa att Sverige genom förhandlingarna om EU:s asylpaket möjliggör en återgång till den ordinarie lagstiftningen.

– Låta den feministiska utrikespolitiken sätta avtryck även på migrationspolitiken, genom att se till kvinnors och barns särskilda skyddsbehov och möjliggöra för dem att nå Sverige på säkra vägar.

Undertecknat av:
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Magnus Kolsjö, vice ordförande RFSL
Luis Lineo, ordförande MÄN
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Under samordning av CONCORD Sverige.

Läs artikeln i Göteborgs-Posten

http://www.gp.se/nyheter/debatt/den-tillf%C3%A4lliga-asyllagen-%C3%A4r-om%C3%A4nsklig-skrota-den-1.4225174

 

Fortsätt läsa mer från oss