DEBATT Splittrade familjer från bland annat Somalia har under ett antal år inte kunnat återförenas i Sverige på grund av att de inte har giltiga pass och identitetshandlingar. Regeringen och Miljöpartiet lovade därför en lagändring som skulle träda i kraft den 1 juli 2012. Det ekumeniska projektet ”Kyrkornas globala vecka” lanserade då kampanjen ”Brev till Billström och Ferm” som krävde genomtänkta och skyndsamma åtgärder.

Den 18 januari 2012 kom ett avgörande från Migrationsöverdomstolen (UM 10897-10) där släktskapet mellan en irakisk sexårig flicka och hennes pappa fastställdes genom en DNA-analys. Eftersom inga andra uppgifter talade emot släktskapet ansåg Migrationsöverdomstolen att det räckte att flickan och hennes mamma gjorde sina identiteter sannolika med hänsyn till intresset för familjeåterförening och barnets bästa. Regeringen har efter att domen kommit stoppat arbetet med det nya lagförslaget och inväntar nu den kommande rättsutvecklingen. Migrationsöverdomstolen har dock i ett avgörande från den 12 maj 2011 (UM 8325-10) tydligt sagt att det är lagstiftaren och inte rättstillämparen som kan medge undantag från kraven på klarlagd identitet och pass.

Migrationsöverdomstolens dom från den 18 januari 2012 berör endast den biologiska kärnfamiljen som kan styrka relationen med DNA-analys. Praxis tolkas olika av Migrationsdomstolarna och kan dessutom ändras närsomhelst. Alla problem är därmed långt ifrån lösta. Sveriges kristna råd vill driver att familjer ska ha rätt att leva tillsammans. Vi uppmanar därför regeringen att återuppta arbetet med det utlovade lagförslaget och säkerställa rätten till familjeliv genom en ny lagstiftning.

Lagstiftaren måste se till att rätten till familjeliv även omfattar;
– Icke-biologiska barn
– Barnlösa par
– Föräldralösa syskon
Därutöver vill Sveriges kristna råd att regeringen ger resurser till Migrationsverket och berörda ambassader för att dessa ska kunna handlägga ärendena skyndsamt. Kommunerna bör också få utökade etableringsstöd för att på bästa sätt kunna ta emot och ta hand om de nyanlända anhöriga.

Många människor har väntat på en lagändring och hoppats att snart kunna återförenas med sina familjer. Sverige får inte svika alla dessa människor!

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Anders Arborelius, Romersk-katolska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Julius Shabo, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Pelle Hörnmark, Pingströrelsen

Fortsätt läsa mer från oss