DEBATT Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.

De två rapporter som Europaparlamentet presenterar i dag är kopplade till EU:s nya gemensamma asylsystem (CEAS). Rapporterna ligger till grund för förhandlingar inom och mellan EU:s institutioner innan ett slutgiltigt beslut är planlagt till EU-toppmötet den 22–23 juni. Förslagen som ligger på bordet innefattar en rad oroande punkter, som införandet av ett gemensamt säkra länder-system vilket kommer att försvåra möjligheterna för till exempel hbtq-personer och religiösa minoriteter att få skydd. Förslagen innebär även ökade möjligheter till inlåsning av asylsökande, även barn.

Dessutom innehåller förslaget en begränsning för alla EU-länder att bevilja permanenta uppehållstillstånd till flyktingar och alternativt skyddsbehövande, vilket i sin tur påverkar möjligheten till familjeåterförening. Om förslaget går igenom innebär det att delar av Sveriges tillfälliga asyllagstiftning blir permanent.
När Sverige klubbade igenom den tillfälliga asyllagen i somras innebar det att permanenta uppehållstillstånd upphörde att vara huvudregel. Lagen medförde även att många människor som får skydd i Sverige – både barn och vuxna – inte kan återförenas med sin familj i Sverige.

Lagen antogs trots massiv kritik från alla remissinstanser, inklusive flera av oss undertecknade. Barnombudsmannen beskrev förslaget som ”barnfientligt” och i konflikt med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Regeringens svar på kritiken har varit att lagen är tillfällig, antagen för att lösa en akut situation och att Sverige kommer att återgå till den ordinarie lagstiftningen snarast möjligt, men allra senast juni 2019.

På senare tid har regeringen i stället allt oftare hänvisat till att vi behöver ”vänta in” EU:s nya gemensamma asylregler. Om EU-parlamentet och EU:s ministerråd antar EU-kommissionens förslag kommer Sverige inte att kunna återgå till sin ordinarie lagstiftning med permanenta uppehållstillstånd som regel.

Vi, 18 organisationer som arbetar med global utveckling och social rättvisa, ser behovet av en harmoniserad europeisk asylpolitik, men kan inte acceptera vad som i praktiken innebär ett förbud mot ökad solidaritet med barn och vuxna på flykt.

Därför vill vi att Sveriges regering, med migrationsminister Morgan Johansson i spetsen, säkerställer att EU:s nya gemensamma asylsystem inte innebär försvagade rättigheter för asylsökande inom hela unionen. Och att den inte omöjliggör Sveriges återgång till ordinarie asyllagstiftning.

Vi möter i vår dagliga verksamhet konsekvenserna av Sveriges tillfälliga asyllagstiftning och pekade redan innan den infördes på de kostnader – mänskliga, sociala och ekonomiska – som den medför för den enskilda individen och samhället i stort, i form av psykisk ohälsa, social utsatthet och utanförskap.

I Sverige ser vi hur de tillfälliga uppehållstillstånden sätter krokben för integrationen och minskar incitamenten att lära sig svenska och möjligheterna att förstå hur det svenska samhället fungerar. Vi ser också hur allt fler människor tvingas under jorden, där de lever i otrygghet, utanförskap och social misär. Vi är mycket oroade över utsatta barn och unga som kommit hit ensamma eller som skiljts från sin familj på vägen. Barn blir lätt offer för våld och övergrepp. Svenska barnläkarföreningen slår fast att tidsbegränsade uppehållstillstånd slår hårt mot traumatiserade barn.

Det är inhumant att lämna barn inför en lång väntan där det enda hoppet är ett tillfälligt uppehållstillstånd, med små chanser att återförenas med sin familj på en trygg plats.
Vi ser med oro på de effekter som Sveriges och EU:s skärpta asylpolitik får för människor på flykt och hur misären i flyktinglägren utanför EU:s gränser ökar. Vi ser hur alltfler människor tvingas ta allt mer riskabla flyktvägar där de blir utsatta för frihetsberövanden, tvångsarbete, utpressning och tortyr i sina försök att nå säkerhet.

Vi ser hur flickor och kvinnor drabbas extra hårt av den begränsade möjligheten till familjeåterförening. Många av de unga flickor som blir kvar i flyktinglägren tvingas in i äktenskap som en lösning på en desperat situation, och de som ger sig ut på flykt löper stor risk att utsättas för sexuellt våld och trafficking.

Vi ser också hur fler människor än någonsin dör på Medelhavet till följd av bristen på lagliga vägar in i Europa. Med en asylpolitik som minskar utsatta gruppers möjlighet till grundläggande skydd och som bygger på korta, tillfälliga uppehållstillstånd skapas ett systematiskt, socialt utanförskap. Sverige och EU försvårar situationen för redan utsatta grupper och försvagar den sammanhållning som behövs för att bygga ett hållbart samhälle.

Vi förväntar oss att regeringen säkerställer Sveriges möjlighet att återgå till en human asyllagstiftning.

Agnes Hellström, ordförande Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Andreas Ardenfors, verksamhetsledare PingstFFS
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell människohjälp
Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF
Ann-Sofie Roberntz, förbundssekreterare SIMON
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda barnen
Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare Svenska kyrkan
Erica Molin, generalsekreterare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna
Karin Olsson, generalsekreterare KFUM
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Lotta Säfström, ordförande Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic relief
Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande, RFSL
Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd
Patrik Nordqvist, ordförande Tamam

Under samordning av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Concord Sverige

Läs artikeln i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/zo9J5/sverige-far-inte-svika-de-som-soker-asyl

Fortsätt läsa mer från oss