tobias billström
Migrationsminister Tobias Billström. Foto: Johan Ödmann 

Asylnätverket är en samling av frivilligorganisationer som arbetar med asylfrågor. Tobias Billström är sammankallande i detta nätverk. Bland organisationerna i Asylnätverket finns bland annat Caritas Sverige, UNICEF, Sveriges Advokatsamfund, FN:s Flyktingkommissarie (UNHCR), RFSL, ECPAT Sverige, Svenska kyrkan, Judiska Centralrådet, Sveriges Muslimska Råd och Sveriges kristna råd.

På dagordningen vid måndagens möte stod bland annat arbetet med vidarebosättning av syrier samt Sveriges mottagande av asylsökande. Vid mötet informerade Lena Rösell migrationsminister Tobias Billström om SKR:s arbete med migration och integration:

”Den interreligiösa dialogen som finns inom Sveriges kristna råd, SKR, är oerhört viktig, inte minst för oss i Sverige idag, där stora grupper av orientaliska kristna (bland annat från Syrien) finns, och där spänningar mellan kristna och muslimer växer i kapp med kriget och den allmänna situationen i regionen de oftast fått fly ifrån.

Viktigt är för Sverige och vårt allt mera sekulariserade samhälle att förstå betydelsen av religionen och dess drivkrafter – på gott och ont – som något som, i princip, varje människa från Mellanösternregionen tar med sig i bagaget. Här kan SKR och det interreligiösa samarbete som rådet initierat vara en enorm resurs för att skapa större förståelse. SKR skulle önska att det fanns ett större beaktande av både SKR och andra religiösa samfund som resurser när det gäller dessa frågor. 

Alla vet att religionen ofta får en ökad betydelse för människor när de tvingas i exil. Man kan kanske se det som symboliskt att Sveriges kristna råd finns inom samma kontorsbyggnad ute i Alvik som myndigheten: ”Nämnden för statligt stöd till trossamfund” där alla religioner kan få stöd för att på ett värdigt sätt kunna utöva sin tro i det svenska samhället. Dessa samfund har alla en stor betydelse när det gäller deras medlemmars integration och etablering i det svenska samhället.

 Nämnden för statligt stöd åt Trossamfund har ju nyligen fått ett uppdrag från regeringen att förbereda och genomföra insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad. Här kan vi peka på att SKR har under 2013 deltagit i utbildningar för migrationsverkets anställda rörande frågor kring tro och asyl. 

Många medlemmar i Sveriges kristna råds medlemskyrkor arbetar kontinuerligt med att stötta och ge råd till asylsökande och flyktingar oberoende av deras religiösa tillhörighet. SKR har noterat att det nästa år förväntas komma mer uppemot 80 000 asylsökande till Sverige, många av dem från Syrien om konflikten där fortsätter. Vi inom SKR vill bidra till att dessa människor får en bra framtid i Sverige. Här vill vi särskilt peka på det uttalande som SKR gjorde under Almedalsveckan sommaren 2013: ”Manifest för en ny tidsanda”.

Sist så vill vi också framföra vår uppskattning av att de syriska flyktingarna sedan en tid får permanenta uppehållstillstånd i Sverige vilket också medfört att deras familjer nu har rätt att söka och få uppehållstillstånd i Sverige.”

Fortsätt läsa mer från oss