”Regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl i migrationslagen är nödvändiga för att lagen inte ska få orimliga konsekvenser.” Det skriver Sveriges kristna råd tillsammans med 13 civilsamhällesorganisationer på debattplats i Svenska dagbladet.

Debattartikeln i Svenska dagbladet inleds: ”I sommar löper den nuvarande tillfälliga utlänningslagen ut och Sverige kommer att få en ny migrationslagstiftning. Inom kort kommer den nya lagen att läggas fram och nu debatteras både förslagen från migrations­kommittén, där samtliga riksdagspartier har ingått, och ett antal tilläggsförslag från regeringen. Oavsett vilken kombination av dessa förslag som läggs så kommer den nya permanenta lagstiftningen att bli mycket restriktiv jämfört med den ordinarie utlänningslagen. Den nya lagen kommer bland annat att innebära korta, tids­begränsade uppehållstillstånd markant under genomsnittet i EU. Det blir också betydligt svårare för den som är på flykt att få permanent uppehållstillstånd och att återförenas med sina barn och partner. Vi är kritiska till flera av förslagen mot bakgrund av den erfarenhet vi har av att i årtionden arbetat för och med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.”

Debattexten ska ses i ljuset av att det de senaste månaderna har pågått en intensiv diskussion kring utformningen av det som brukar kallas humanitära skäl (eller synnerligen/särskilt ömmande omständig­heter) och det ligger i dagsläget olika förslag på bordet. Uppehållstillstånd av humanitära skäl är en säkerhetsventil för att människor som inte har asylskäl i undantagsfall ska ha möjlighet att stanna i Sverige i fall där det vore orimligt att de utvisas.

Artikeln nämner särskilt tre grupper som redan drabbas under den nuvarande tillfälliga lagen och där omfattningen riskerar att öka om förslaget från den migrationspolitiska kommittén genomförs utan komplettering:

  • Barn som har kommit hit genom familje­återförening eftersom deras föräldrar har uppehållstillstånd i Sverige. Vi ser redan fall i våra verksamheter där de här ungdomarna utvisas efter sin artonårsdag trots att övriga familjen har rätt att stanna kvar i landet. Det kan alltså handla om personer som tillbringat flera formativa år under sin uppväxt i Sverige.
  • Barn som har kommit hit utan vårdnads­havare och som fått asyl i Sverige. De kan leva i Sverige under många år med tidsbegränsade tillstånd men när de fyller 18 år kan det göras nya bedömningar om möjligheten att utvisa dem enbart på den grunden att de är vuxna i lagens mening.
  • Barn som får tidsbegränsade uppehålls­tillstånd av humanitära skäl. Dessa uppehållstillstånd är dock bara 13 månader och därför kommer det att komma fall där man efter flera år i Sverige utvisas efter artonårsdagen eftersom det krävs tyngre vägande humanitära skäl för vuxna att få uppehållstillstånd.

Debattartikeln avslutas: ”Vi organisationer som arbetar med människor på flykt, asylsökande och andra migranter i hundratals verksamheter runtom i Sverige anser att regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl – både för barn och vuxna – är nödvändiga för att lagstiftningen inte ska få orimliga humanitära konsekvenser. Att det finns fungerande säkerhetsmekanismer för att undvika uppenbart orimliga beslut är viktigt både för de barn och vuxna som berörs men också för att bevara tilltron till myndigheter, domstolar och samhället i stort. Det är även en förutsättning för att den nya lagstiftningen ska bli långsiktigt hållbar.”

Artikeln är undertecknad av 14 representanter för civilsamhället, däribland Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, Dr George Joseph, generalsekreterare Caritas Sverige, Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige, Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan, samt Björn Cedersjö, tillförordnad generalsekreterare Sveriges kristna råd.


Läs debattartikeln i Svenska dagbladet

https://www.svd.se/humanitara-skal-kan-stoppa-orimliga-beslut

Fortsätt läsa mer från oss