”Det är varje stats plikt att skydda sitt folk och dess rätt till religionsfrihet”, skriver SKR. I brevet lyfter styrelsens presidium, med ordförande biskop Anders Arborelius i spetsen, också fram vikten av att andra stater och dessas regeringar också sätter press på den egyptiska regeringen att värna den demokratiska utvecklingen och religionsfriheten. Presidiet skriver vidare om sitt deltagande i sorgen över de dödade och försäkrar påven Shenouda om sina förböner för honom och för den koptiska kyrkans medlemmar.

En kopia av brevet till påven Shenouda har sänts till utrikesminister Carl Bildt. I ett följebrev förtydligas SKR:s önskemål att den svenska regeringen med eftertryck måste uppmana den egyptiska regeringen att värna demokrati och religionsfrihet i sitt land.

SKR:s presidium består av den katolske biskopen Anders Arborelius, ordförande under 2011, och de tre vice ordförandena föreståndare Pelle Hörnmark, Pingströrelsen, ärkebiskop Julios Shabo, syrisk-ortodoxa kyrkan, och ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan.

Fortsätt läsa mer från oss