Skärpta regler om utländska månggiften

Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
e-post: ju.remissvar@regeringskansliet.se

Alvik den 28 april 2020

Skärpta regler om utländska månggiften (yttrande över SOU 2020:2)

Diarienummer Ju2020/00162/L2

Sveriges kristna råd har tagit del av utredningen om skärpta regler för utländska månggiften (SOU 2020:2).

Sammanfattning

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften har haft i uppdrag att föreslå hur erkännande av utländska månggiften kan förhindras i Sverige eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften fortsätter här.

Sveriges kristna råd
– tillstyrker förslaget om en huvudregel som säger att äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag inte ska erkännas i Sverige om någon av parterna var gift eller partner i ett registrerat partnerskap vid tidpunkten för äktenskapets ingående
– tillstyrker förslaget om undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl

Inledning

Kyrkorna i Sveriges kristna råd välkomnar att frågor om goda och tydliga regler för mänsklig samlevnad diskuteras och beslutas. Vi anser att det är viktigt att lagstiftning och opinionsbildning bidrar till och stödjer trygga och långsiktigt hållbara samlevnadsformer där jämställdhet och frivillighet är viktiga kännetecken. En principiell grundhållning är att äktenskap ska vara monogama och ingås där båda parter var för sig fritt samtycker till äktenskapet. Som kyrkor är vi måna om att bidra till att upprätthålla respekten för goda samhällslagar.

Vi anser att utredningen på ett gott sätt klargjort nuvarande situation och de överväganden som behöver göras och skickar med följande kommentarer:

  1. En huvudregel om icke-erkännande av utländska månggiften

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget om att utländska äktenskap som har ingåtts när någon av parterna redan varit gift eller registrerad partner som huvudregel inte ska erkännas i Sverige och att detta ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks. Detta innebär en lösning som gäller för andra äktenskap som inte accepteras i Sverige, till exempel tvångs- och barnäktenskap. Vi delar utredningens bedömning att en sådan ordning är bättre än de alternativ som diskuteras.

  1. Undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget om att ett utländskt äktenskap som har ingått trots att någon av parterna redan var gift eller registrerad partner ska kunna erkännas om det finns synnerliga skäl. På denna punkt handlar det om en avvägning mellan önskan om att ge en entydig signal om att månggifte inte är acceptabelt och de negativa konsekvenser som kan drabba kvinnor och barn i relationen (eftersom polygama förhållanden enligt utredningens sammanställning i avsnitt 3.3-3.4 nästan uteslutande handlar om en man som har flera hustrur). Vad gäller barnen anser utredningen att några sådana konsekvenser inte föreligger eftersom gemensam vårdnad av barn inte är beroende av att äktenskap föreligger och att de offentligrättsliga regelverken om ekonomiskt bistånd inte är påverkas om föräldrarna är gifta eller inte. Ett nekat erkännande kan dock enligt utredningen få betydelse när det gäller makarnas inbördes ekonomiska förhållanden. Det gäller i de fall när makarna sedan länge inrättat sig efter att vara gifta och där konsekvenserna därför kan vara kännbara. Utredningen ger ett antal exempel på sådana situationer. Det kan därför vara nödvändigt med en bestämmelse om undantag, men vi anser att en sådan bestämmelse måste tillämpas med stor restriktivitet.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Björn Cedersjö, handläggare
telefon 0705-696 496

Läs hela remissyttrandet

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.

Fortsätt läsa mer från oss