riksdag

Alvik den 2014-02-19

Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

(e-post till ju.17@regeringskansliet.se)

Yttrande över departementspromemorian
Särskilt ömmande omständigheter
(Ds 2014:5) Ju2014/441/L7

Inledning

Kyrkorna I Sverige har ett långt engagemang för en rättssäker och human asylprövning i Sverige och i Europa som kommer till uttryck på olika sätt. Runt om i församlingar möter vi dagligen personer som söker asyl i Sverige. Många av dem är barn. Genom Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, med nära relationer till SKRs arbetsgrupp för migration och integration, följer vi enskilda ärenden som speglar rättsutvecklingen i Sverige. Sveriges kristna råd är medlem i CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) och samverkar genom CCME med andra kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för att EU:s gemensamma asylsystem på bästa sätt ska kunna ge skydd och ett värdigt mottagande till dem som behöver det.

Samråd har i beredningen skett med vår medlemskyrka Svenska kyrkan.

Övergripande synpunkter

Sveriges kristna råd välkomnar förändringen av skrivningen från synnerligen ömmande till särskilt ömmande i utlänningslagen vad gäller bedömningen av barns ansökan om uppehållstillstånd. Sveriges kristna råd anser också att det är positivt att det förtydligas i lagen att de omständigheter som kommer fram i ett barns ansökan om verkställighetshinder inte behöver vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna personer.

Viktigt med fortsatt fokus på skyddsbehov

Sveriges kristna råd vill se fortsatt fokus på skyddsbehov i asylprocessen, även vad gäller barn. Därför är det av stor vikt att ytterligare stärka Migrationsverkets ansvar att göra gedigna utredningar av barns egna asylskäl, säkerställa tillgången till barnspecifik landinformation och säkerställa barnkompetens hos de som utreder barns asylärenden.

Barnets bästa vägledande

För de vars ärenden inte kan anses vara skyddsgrundande är det viktigt att utlänningslagen också ger utrymme för humanitet i bedömningen. Detta är särskilt viktigt vad gäller barn och därför välkomnar Sveriges kristna råd de förändringar som preciseras i promemorian. Det är positivt att fler barn i svåra situationer därigenom kan få stanna i Sverige, till exempel de barn som är i behov av vård som de inte kan få tillgång till i hemlandet, traumatiserade barn eller barn som är omhändertaget av sociala myndigheter.

Barnets bästa ska vara vägledande för alla beslut och bedömningen om barnets bästa ska föregå andra bedömningar vad gäller en familjs rätt att ges uppehållstillstånd i Sverige.

”Synnerligen ömmande omständigheter” för vuxna

Vad gäller humanitära hänsyn för vuxna vill vi upprepa den kritik som kyrkorna gemensamt framförde i rapporten ”Skilda världar – kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet” (2009). Där påtalade Sveriges kristna råd att den praxis som fastslagits av Migrationsöverdomstolen vad gäller bedömningen av ”synnerligen ömmande omständigheter” inte uppfyller lagstiftarens intention om en samlad bedömning av hälsotillstånd, situation i hemland och anpassning till Sverige. Sveriges kristna råd kvarstår vid förslaget från ”Skilda världar” att utlänningslagen bör förtydligas på denna punkt, för att komma bort från den restriktiva praxis som Migrationsöverdomstolen har fastslagit.

Uppföljning av förändringen

I det nuvarande asylprövningssystemet är Migrationsverket utlänningslagens främsta uttolkare. För att försäkra att lagstiftarens intention i förändringen från synnerligen till särskilt ömmande omständigheter vad gäller barn verkligen har gett det utfall som lagstiftaren har önskat, skulle Sveriges kristna råd vilja att det redan nu tas beslut om en uppföljning och utvärdering efter förslagsvis 3 år.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23   bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss