riksdag

Alvik den 2015-­09-30

Till
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm
(e-­post till forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se)

Yttrande över promemorian
Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd     
(Ds 2015:39)

Sveriges kristna råd anser att frågan gällande ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd inte bara är en administrativ och teknisk fråga vilket DS 2015:30 gör gällande.

Det avtal som föreslås är av avgörande säkerhetspolitisk vikt och har många komplexa dimensioner. Vi är därför mycket förvånade över att inte remissvar har efterfrågats från folkrörelsesammanhanget. Frågan har ur demokratisk synvinkel redan från början hanterats felaktigt.

Det är viktigt att svenska folket får en chans att sätta sig in i vad detta avtal betyder för svensk säkerhetspolitik för att därefter kunna vara med och ta    ställning till om den utveckling som pågår är önskvärd. Därefter bör en ny    remissomgång genomföras och då ska med självklarhet även folkrörelser    inkluderas.

För Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, tf Generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08­‐453 68 23            bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss