Sveriges Kristna Råd har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer. Yttrandet har utarbetats inom SKR:s program Kyrka-Skola.

I den inledande sammanfattningen skriver SKR:

”SKR bejakar slutremissens inledning att religion, människa och samhälle hänger samman. Vi tror att det är viktigt för unga människor att reflektera över både sin egen och andras religion och föreställningsvärld. Däremot anser vi att religion i texten allt för ofta framställs som upphov till problem, konflikter och förvaltare av gamla föreställningar när det gäller uppfattningar av vad som utgör tro och vetande”.

Fortsätt läsa mer från oss