Rapporten är tänkt som en dokumentation och i någon mån en utvärdering av det arbete på många fronter som utförts i, av eller med utgångspunkt i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration.

Sedan starten i januari 1994 har arbetsgruppen flera gånger bytt namn och deltagare och förnyat och förändrat sina arbetsformer. Dokumentet bygger i huvudsak på läsning av protokoll och minnesanteckningar från arbetsgruppens sammanträden, samt av projektplaner och dokumentation som tidigare gjorts av projekt och arbetsmetoder. Även om mycket förändrats genom åren, är det ändå vissa problem, frågeställningar och arbetsområden som återkommit. Arbetsgruppen som helhet och enskilda ledamöter har starkt bidragit till SKR:s goda rykte och förtroende bland politiker och myndigheter gällande frågor kring migration och integration.

Den första och längsta delen av rapporten är en tidslinje utifrån protokoll och minnesanteckningar. Därefter följer några korta, men lite mer fördjupande avsnitt, kring Forum Asyl, några projekt, opinionsbildning, kontakter med politiker och myndigheter, remissyttranden och Påsk- och Juluppropen.

– Avslutningsvis finns ett resonerande avsnitt kring vad som varit lyckade arbetssätt, som SKR därför bör fortsätta med, och vad som inte gått fullt så bra – eller kanske överhuvudtaget inte blivit av, trots att beslut fattats.

Det säger Peter Karlsson, personen bakom rapporten som i flera omgångar arbetat med olika frågor på Sveriges kristna råd, bland annat med kommunikation. Under åren 2016-2019 var han projektledare för utbildningsprojektet #Värme. Under augusti 2019 till och med augusti 2020 var Peter samordnare av SKR:s arbete med migration och integration.

Med den teologiska grunden och Bibelns imperativ om kärlek och gästfrihet mot främlingen, är det lätt att förstå kyrkornas gemensamma avgjordhet för de många miljoner av våra medmänniskor, som tvingas på flykt på grund av krig, svält och förföljelse. Just denna problematik är den tematiska påverkansfråga som SKR belyst vid flest tillfällen de senaste åren.


Ladda ner rapport


Ladda ner rapporten ”Migrations- och integrationsfrågor – en dokumentation av åren 1993-2020″ (PDF): ”Migrations- och integrationsfrågor – en dokumentation av åren 1993-2020”

Fortsätt läsa mer från oss