Ungefär vart fjärde år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). I januari 2020 är det dags för den tredje granskningen av Sverige.

Svenska kyrkan har tillsammans med Sveriges kristna råd (SKR) och Samiska rådet i Svenska kyrkan skrivit en parallellrapport över Sveriges efterlevnad av sina MR-åtaganden inför Sveriges UPR-granskning. Förhoppningen är att rekommendationerna ska tas upp av andra medlemsstater under granskningen av Sverige i MR-rådet.

Den gemensamma parallellrapporten tar särskilt upp fyra frågor:

 1. Religionsfriheten i Sverige samt situationen för religiösa minoriteter i landet.
  Trots att Sverige vidtagit åtgärder mot diskriminering och hatbrott observerar vi att särskilt muslimer och judar i större utsträckning än andra religiösa minoriteter utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott med anledning av sin religion eller trosuppfattning. Diskriminering och trakasserier är enligt statistik särskilt förekommande på arbetsplatsen och i skolan.

– Sverige har tidigare vidtagit åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier mot etniska minoriteter men vi saknar specifika åtgärder för att motverka diskriminering, trakasserier och hatbrott kopplade till religiösa minoriteter och religionsutövning”, säger Gunilla Hallonsten, chef för arbetet kyrka och samhälle för Svenska kyrkan på nationell nivå.

 1. Hanteringen av asylsökande som har konverterat till kristendomen.
  Vi anser att Migrationsverkets bedömningar av vem som anses vara genuint kristen är problematiska och riskerar att bli godtyckliga. Vid ett avslag av asylansökan utvisas konvertiterna till de länder de flytt från, där de riskerar förföljelse på grund av sin nya religion. Sådana utvisningar kan utgöra ett brott mot non-refoulementprincipen samt mot Sveriges internationella MR-åtaganden.
 1. Den tillfälliga asyllagstiftningen ur ett barnperspektiv.
  Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen, som även inom kort kommer att bli lag i Sverige. Enligt den har barn rätt till familjeliv och även till familjeåterförening, det vill säga att inte tvingas leva åtskilda från sina föräldrar mot sin vilja. Vi saknar en tydlig policy för hur den nyligen förlängda lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige stämmer överens med barns rättigheter och med principen om barnens bästa.

– Sveriges kyrkor har tillsammans i Sveriges kristna råd återkommande fört fram barns rättigheter i asylprocessen i samtal med ansvariga myndigheter, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

 1. Samernas rätt till repatriering av mänskliga kvarlevor.
  Samerna har under många år begärt att svenska staten ska återlämna de samiska mänskliga kvarlevor som fortfarande finns i statens förvar, på statliga museer och i andra samlingar. Trots att staten har gjort vissa inventeringar, har fortfarande endast ett fåtal kvarlevor återbördats till samerna och kunnat begravas. Vi anser att staten bör ta sitt ansvar i denna fråga genom att återlämna alla mänskliga kvarlevor till samerna och tillsammans med samerna genomföra försoningsceremonier för att begrava kvarlevorna på nytt, i enlighet med samiska traditioner.

– Frågan om repatriering av samiska kvarlevor är en trovärdighetsfråga för svenska statens relation med det samiska folket. I nuläget krävs det att svenska staten skyndsamt utformar ett nationellt relevant och sammanhållet regelverk samt nationell finansiering av repatrieringen av samiska kvarlevor. Även ett tydligt nationellt ansvarstagande för repatriering av samiska kvarlevor krävs, säger Ingrid Inga, ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Länk till den den gemensamma rapporten i sin helhet (engelska, PDF): Report

Läs mer: Universal Periodic Review (UPR)

UPR är en unik mekanism där alla FN:s medlemsstater återkommande granskas vart fjärde år. UPR är en process som drivs av medlemsstaterna tillsammans med FN:s MR-råd. UPR-granskningen ger varje land möjlighet att förklara vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter (MR) i landet.

Läs mer om Universal periodic review på webbplatsen för Rådet för mänskliga rättigheter (engelska).

Fortsätt läsa mer från oss