Frågor om mänsklig värdighet har genomsyrat samtalen när Sveriges kristna råd har hållit årsmöte i Tensta, Stockholm 22-23 maj. Även årsmötets uttalande, som går att läsa i detta pressmeddelande, präglas av detta ämne.
Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, valdes till ordförande och Georgiska apostoliska ortodoxa kyrkan välkomnades som ny medlem.

I dagarna två, 22-23 maj, har Sveriges kristna råd samlat ett 70-tal personer från medlemskyrkor och närstående organisationer till årsmöte i Tensta, Stockholm.

– Det är fantastiskt att få mötas och att göra det på den här platsen, där vi ser och bekräftar kyrkornas uthålliga arbete för människovärde och integration, säger Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin.

Årsmötets första dag innehöll ett rådsmöte i två delar, där förmiddagen i Tenstakyrkan handlade om de papperslösas situation, en utsatt grupp med begränsade rättigheter. På eftermiddagen ledde delar av SKR:s fredsarbetsgrupp ett pass om kyrkornas arbete relaterat till gängvåld och otrygghet, där deltagarna även fick lyssna till berättelser från direkt och indirekt drabbade samt göra studiebesök i två församlingar, Svenska kyrkan Spånga-Kista församling och syrianska katolska kyrkan i Akalla. Kvällsprogrammet stod S:t Maria Syrisk-ortodoxa kyrka i Tensta värd för.

Tisdagens beslutande årsmöte hölls i Tenstakyrkan. Som en röd tråd genom båda dagarna löpte varje människas okränkbara värde och värdighet.

Förutom formaliaärenden fastställdes verksamhetsberättelse inklusive årsredovisningar för verksamhetsåren 2021 och 2022 och en ny styrelse valdes.

Syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas lämnade över ordförandeklubban efter ett år till den nye ordföranden kardinal Anders Arborelius, Katolska kyrkan. Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, valdes in och föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, avtackades efter sina fyra år i presidiet.

– Som kristna i olika kyrkor och samfund får vi stärka varandra i tron på Jesus, så att vi tillsammans kan vittna om honom för alla i vår sekulära omgivning. Då kan vi gemensamt visa hans kärlek till alla behövande: flyktingar och sjuka, gamla och ensamma, ungdomar med problem. Den uppståndne Herren hjälper oss att förmedla hopp trots krig och klimatkris, säger biskop Anders Arborelius.

Sveriges kristna råds presidium består av kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, ärkebiskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas Syrisk-ortodoxa kyrkan och Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin. Presidiet leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med myndigheter och regeringen. Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de fyra kyrkofamiljerna.

Under årsmötet hade Sveriges kristna råd också den stora glädjen att hälsa en ny medlemskyrka välkommen – Georgiska apostoliska ortodoxa kyrkan. Kyrkan har funnits i Sverige sedan 2015 och har cirka 2 220 medlemmar.

Sveriges kristna råd har nu 27 medlemskyrkor och tre observatörer med tillsammans drygt sex miljoner medlemmar. Kyrkorna är fördelade inom fyra kyrkofamiljer och rymmer de olika kristna traditionerna i landet.

I samband med årsmötet gjordes ett uttalande som handlar om vikten av att värna människovärdet och som lyfter kyrkornas diakonala arbete inom främst migrations- och integrationsområdet.

Uttalande från Sveriges kristna råds årsmöte 2023:


Den som är otrygg kan inte slå rot

Sveriges kristna råd uppmanar regeringspartierna och övriga riksdagspartier att alltid värna människovärdet vid utformningen av och förändringar av migrations-, integrations- och rättspolitiken. I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. Vi är övertygade om att en politik som bygger på medkänsla och respekt för individen och mänskliga rättigheter, leder till lagstiftning som är hållbar över tid och blir till gagn för vårt samhälle.

Sveriges kyrkor har i dagarna mötts till årsmöte i Tensta. Vi har besökt olika kyrkors församlingar i Akalla, Spånga-Kista och Tensta. Våra kyrkor på plats vittnar om ett outtröttligt engagemang, mycket god vilja, gränsöverskridande samarbete mellan lokala kyrkor och trossamfund, för dessa platsers bästa. Vi hör ofta att dessa förorter är särskilt utsatta, men här finns också stora möjligheter.

En grundprincip för alla Sveriges kristna råds kyrkor är varje människas okränkbara värde och värdighet. Vi ska bemöta varje människa som om det vore Jesus Kristus själv vi mötte. Detta får betydelse för synen på den som är på flykt, söker asyl, lever i hemlöshet eller är i behov av stöd på andra sätt. Det uttrycks i det omfattande diakonala arbetet i form av psykosocialt stöd, stöd vid möten med myndigheter, matutdelning, språkundervisning och andra former av verksamhet bland grupper i samhället som ställs utanför det offentligas stöd. Viljan att visa barmhärtighet gentemot främlingen och omsorg om den som behöver,[1] är ett lackmustest på ett samhälles trovärdighet.

Sedan 2016 har lagstiftningen på migrationsområdet skärpts. Flera samhällsutmaningar adresseras genom ytterligare begränsningar på migrations- och integrationsområdet. Kyrkorna delar den oro som många känner kring dessa utmaningar och växande segregation. Detta har vi behandlat vid vårt rådsmöte om kyrkornas arbete relaterat till gängvåld, otrygghet och föreslagna förändringar i migrationspolitiken. Samtidigt är vi kallade att ingjuta hopp och värna allas rättigheter, särskilt i tider av oro och nöd. Vi har också en uppgift att vara en profetisk röst och påtala det som är orättfärdigt. Vi vill därför betona vikten av att vid varje åtgärd och förändring respektera människovärdet, och i synnerhet barnets rättigheter. Att personer som flytt från krig och förföljelse och som fått skydd i Sverige, nu kommer att få sin rätt att återförenas med sina familjemedlemmar villkorad och ibland omöjliggjord, kan inte vara rätt väg att gå för förbättrad integration. Inte heller att ytterligare begränsa möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd. Integrationen främjas snarare av en politik som upprättar människor och hjälper till självständighet, egenmakt och trygghet.

Vi uppmanar även oss själva, och alla människor av god vilja, att likt den barmhärtige samariern[2] se till medmänniskans behov, oavsett nationalitet och andra avgränsningar.

[1] Se till exempel Femte Moseboken 10:19.

[2] Se Lukasevangeliet 10:25-37.


Kontakt

info@skr.org
Telefon: 08-453 68 22

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org