Dagens digitala samtal tog sin utgångspunkt i rapporten ”Unga troende i samhället” som kyrkorna i februari presenterade vid ett seminarium och i en debattartikel i Svenska dagbladet. Enkätundersökningen med nästan 400 kristna elever (Unga troende i samhället, 19/2 2020) visar att varannan kristen ungdom känner sig kränkt för sin tros skull i skolan, i vissa fall är det lärare som kränker. Det gör att många unga troende döljer sin tro. Ungdomar med annan religiös identitet drabbas troligtvis i större utsträckning.

I samtalet krävde presidiet för Sveriges kristna råd att det behövs en djupare undersökning om hur skolan verkligen lever upp till skollagen och att det behövs ett fortlöpande och uppdaterat samtal med skolan om religionens roll såväl i samhället som för individen. Presidiet påpekade också behovet av en bredare undervisning om religion och religiöst liv, inte enbart utifrån ett historiskt perspektiv.

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, framhåller att kärnan i det kristna livet kan vara sårbart som ung.
– Vi behöver utveckla en undervisning som ger utrymme för samtal om de stora livsfrågorna, säger Anders Arborelius.

Utöver Anders Arborelius representerades kyrkorna av övriga i presidiet för Sveriges kristna råd: föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan hade förhinder. I mötet deltog dessutom Amanda Carlshamre, SKR:s konsulent för barn- och ungdomsfrågor som presenterade rapporten, samt kommunikatör Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.

– Jag har själv upplevt hur jag som troende blivit ifrågasatt i skolan och ingen ska behöva bli utsatt för sin tro. Flera beskriver i den här rapporten hårresande upplevelser och de incidenterna ska tas på allvar, säger Amanda Carlshamre.

– Barnkonventionen är svensk lag. Den talar om barnets rätt till den levnadsstandard det behöver för sin utveckling och nämner uttryckligen barnets rätt till andlig utveckling. För denna utveckling behövs ett lika stort gemensamt ansvarstagande som för barnens fysiska och sociala utveckling. Där är vi inte ännu, säger Antje Jackelén.

Daniel Alm lyfter fram den ökade stigmatiseringen av troende vilket skolväsendet behöver vara med att motverka.
– I vissa klassrum målas det upp en bild av att det är irrationellt att vara religiös. Vad händer på sikt med ett samhälle där troende ungdomar inte uppmuntras att söka sin övertygelse och samtidigt inte lär sig att respektera andras tro?, säger Daniel Alm.

– Efter lång väntan är jag glad att mötet har ägt rum mitt i ett läge där Utbildningsdepartementet har många akuta frågor. Vi upplever att unga troendes situation är ännu en akut fråga där samhället måste ta sitt ansvar
– Ministern var i mötet tydlig med att kränkningar för sin tro inte ska få förekomma i den svenska skolan, säger Karin Wiborn.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org