Idag har Sveriges kristna råd haft årskonferens och årsmöte där syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas valdes till ny ordförande.
I ett uttalande från årsmötet betonas att kyrkornas bön och arbete för fred och enhet är viktigare än någonsin.
Årskonferensen genomfördes delvis tillsammans med Svenska missionsrådet där den gemensamma seminarieförmiddagen präglades av temat för Kyrkornas världsråds kommande generalförsamling: ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”.

Sveriges kristna råds årsmöte och gemensamma årskonferens tillsammans med Svenska missionsrådet hölls idag 23 maj i Immanuelskyrkan i Stockholm. Sammanlagt deltog upp emot 130 deltagare i den gemensamma förmiddagen, varav drygt 70 från Sveriges kristna råds medlemskyrkor och närstående organisationer.

Dagen präglades av glädje över att återigen få mötas fysiskt och möjligheten att fördjupa sig i Kyrkornas världsråds kommande tema ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”, som också är rubriken för Sveriges kristna råds antagna verksamhetsinriktning.
Men dagen innehöll också ett stort mått av allvar och oro över pågående krig och konflikter, upptrissat tonläge i samhällsdebatten och klimathotet. Något som årsmötet också valde att kommentera i form av ett uttalande.

”I en värld av krig och splittring är vårt uppdrag att tro på och arbeta för fred, rättvisa och försoning. När yttrandefriheten används för att kränka, behöver vi påminna om att allt som är tillåtet inte är nyttigt, och att andra friheter såsom religionsfrihet också måste skyddas.
Vi tar avstånd från våldet i vårt samhälle, liksom från att kyrkor legitimerar våld och angreppskrig. Detta samtidigt som vi vidhåller att kärleken är störst och att vi är kallade att älska – varandra, våra fiender, liksom den jord vi är en del av och är satta att förvalta och försköna”
, är ett utdrag av årsmötets uttalande som går att läsa i helhet, tillsammans med en bön, på Sveriges kristna råds webbplats.

Under dagens konstituerande styrelsemötet avtackades Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som varit ordförande senaste året och syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas valdes således till ny ordförande.

– Jag tar över rollen som ordförande för Sveriges kristna råd med glädje och känner ett stort ansvar efter ordförande ärkebiskop Antje Jackelén. Hon har varit en utmärkt förebild med hög kompetens och med långvarig erfarenhet av stort ledarskap, säger ärkebiskop Benjamin Atas och fortsätter:
– Vi fyra kyrkofamiljer, likt ett kors, kompletterar varandra genom ekumeniken. Vi representerar kristenheten, enheten och kärleken där vi alla är delar i Kristi kropp. Kyrkan blir mer synligt i dagens samhälle genom att vi skapar en modell och en struktur där vi solidariskt arbetar tillsammans.

Sveriges kristna råds presidium består av kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas syrisk-ortodoxa kyrkan och Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin. Presidiet leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med myndigheter och regeringen. Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de fyra kyrkofamiljerna.

Årskonferensen innehöll alltså en gemensam förmiddag tillsammans med Svenska missionsrådet. Brittiska teologen Susan Durber, moderator i Faith and Order i Kyrkornas världsråd, höll ett föredrag på temat ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”. Cyril Hovorun, professor vid Enskilda Högskolan Stockholm, responderade.
Innan rundabordssamtalen tog vid för årskonferensens deltagare fördjupades perspektiven gällande religionsfrihet och miljö och klimat.
Kristina Patring, Svenska missionsrådet, och Christer Daelander, Equmeniakyrkan, talade om ”Religionsfrihet som nyckel till ’goda samhällen’”.
Kardinal Anders Arborelius, katolska kyrkan, och Henrik Grape, Svenska kyrkan, talade om ”Miljö och klimat – Var finns hopp i existentiell kris?

Sveriges kristna råd, som kyrkor i tro och handling, har under året agerat i frågor som vaccinationsbevis för gudstjänstfirande, kriget i Ukraina och även träffat partiledarna inför valet i höst och samtalat om religionsfrihet och barns rätt till andlig hälsa och utveckling.
Sveriges kristna råd har deltagit i Kulturdepartementets sakråd, uppvaktat myndigheter som Migrationsverket och Folkhälsomyndigheten.
Sveriges kristna råd har deltagit i interreligiös fredsmanifestation och arrangerat flera seminarier, till exempel om kyrkornas arbete för att motverka gängvåld och skapa fred i oroliga områden i olika delar av landet.
Kyrkornas nya gemensamma diakonifokus för åren 2022 och 2023 är ”Livsmod” och material- och metodbank finns på SKR:s webbplats.

Antal medlemskyrkor är oförändrat sedan förra årsmötet. Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med totalt drygt sex miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade inom fyra kyrkofamiljer.
Inom ramen för Sveriges kristna råd möts kyrkornas representanter bland annat i 18 stycken arbets- och referensgrupper.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

Press- och kommunkationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org