Vart fjärde till vart femte år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). Den 27 januari 2020 sker den officiella granskningen av Sverige för tredje gången. Inför FN:s UPR-granskning publicerade Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet i somras en parallellrapport till FN:s rapport över Sveriges efterlevnad av sina åtaganden. Idag presenterade kyrkorna sin rapport muntligt inför FN:s MR-råd i Genève, Schweiz. Förhoppningen är att rekommendationerna tas upp av andra medlemsstater under granskningen av Sverige i MR-rådet. Parallellrapporten belyste särskilt fyra frågor: religiösa minoriteters utsatthet, samernas rätt till repatriering av sina mänskliga kvarlevor, asylsökande konvertiter och barns rätt att få vara med sina föräldrar.

Dagens rapporttillfälle hade föregåtts av två dagars påverkansarbete i Genève gentemot andra länders diplomatiska representationer. Den svenska delegationen bestod av Ingrid Inga, Samiska rådet, Patricia Isakson, Svenska kyrkan, samt Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd. Klockan 09.00 idag presenterade de sin rapport (läs hela talet, länk nedan). Patricia Isakson, policyrådgivare Svenska kyrkan, inledde anförandet med att säga:

”Som kyrkor har vi en skyldighet att försvara alla mänskliga rättigheter”.

Detta är en central del i parallellrapporten. Sverige har vidtagit åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier mot etniska minoriteter, men det saknas fortfarande specifika åtgärder för att motverka diskriminering, trakasserier och hatbrott kopplade till religiösa minoriteter och religionsutövning.

Därefter lyftes frågan om konvertiter.
– Sveriges kyrkor har tillsammans i Sveriges kristna råd återkommande fört fram situationen för konvertiter i asylprocessen i samtal med statsministern, ansvarig minister och Migrationsverket. Detta är en prioriterad fråga där vi önskar en mer rättssäker process, säger Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd.

Rapporten fokuserar särskilt på samiska kvarlevor:
– Repatriering av samiska kvarlevor är en trovärdighetsfråga för svenska statens relation med det samiska folket. I nuläget krävs det att svenska staten skyndsamt utformar ett nationellt relevant och sammanhållet regelverk samt nationell finansiering av repatrieringen av samiska kvarlevor, sade Ingrid Inga.
– År 2007 antog FN:s generalförsamling urfolksdeklarationen som Sverige har ställt sig bakom. Av deklarationen framgår tydligt att urfolk har rätt att repatriera sina kvarlevor, fortsätter Ingrid Inga.

UPR är en unik mekanism där alla FN:s medlemsstater återkommande granskas ungefär vart fjärde år. UPR är en process som drivs av medlemsstaterna tillsammans med FN:s MR-råd. UPR-granskningen ger varje land möjlighet att förklara vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter (MR) i landet. Här har det civila samhället möjlighet att delta genom att ta upp prioriterade frågor i egna parallellrapporter. Vid dagens presentation i FN deltog också Svenska FN-förbundet, Civil rights defenders, RFSU och Rädda barnen.

– I våra möten med andra staters representationer har det funnits ett stort intresse för våra frågor, särskilt repatrieringsfrågan, sade Patricia Isakson efter dagens presentation.
– Vi har arbetat nära de andra svenska civilsamhällsorganisationerna på plats i FN-högkvarteret. Jag hoppas att våra förslag till rekommendationer till Sverige tas upp av andra stater i den officiella FN-sessionen där Sverige granskas i januari, fortsätter Isakson.


Den gemensamma parallellrapporten för Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet tar särskilt upp fyra frågor:

1. Religionsfriheten i Sverige samt situationen för religiösa minoriteter i landet.

Trots att Sverige vidtagit åtgärder mot diskriminering och hatbrott observerar vi att särskilt muslimer och judar i större utsträckning än andra religiösa minoriteter utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott med anledning av sin religion eller trosuppfattning. Diskriminering och trakasserier är enligt statistik särskilt förekommande på arbetsplatsen och i skolan.

2. Hanteringen av asylsökande som har konverterat till kristendomen.
Vi anser att Migrationsverkets bedömningar av vem som anses vara genuint kristen är problematiska och riskerar att bli godtyckliga. Vid ett avslag av asylansökan utvisas konvertiterna till de länder de flytt från, där de riskerar förföljelse på grund av sin nya religion. Sådana utvisningar kan utgöra ett brott mot non-refoulementprincipen samt mot Sveriges internationella MR-åtaganden.

3. Den tillfälliga asyllagstiftningen ur ett barnperspektiv.
Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen, som även inom kort kommer att bli lag i Sverige. Enligt den har barn rätt till familjeliv och även till familjeåterförening, det vill säga att inte tvingas leva åtskilda från sina föräldrar mot sin vilja. Vi saknar en tydlig policy för hur den nyligen förlängda lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige stämmer överens med barns rättigheter och med principen om barnens bästa.

4. Samernas rätt till repatriering av mänskliga kvarlevor.
Samerna har under många år begärt att svenska staten ska återlämna de samiska mänskliga kvarlevor som fortfarande finns i statens förvar, på statliga museer och i andra samlingar. Trots att staten har gjort vissa inventeringar, har fortfarande endast ett fåtal kvarlevor återbördats till samerna och kunnat begravas. Vi anser att staten bör ta sitt politiska ansvar i denna fråga genom att återlämna alla mänskliga kvarlevor till samerna och tillsammans med samerna genomföra försoningsceremonier för att begrava kvarlevorna på nytt, i enlighet med samiska traditioner.


Länkar:
Länk till den gemensamma rapporten i sin helhet (engelska, PDF): Report
Läs talet i FN: UPR pre-sessional statement
OHCHR: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org