riksdag

Alvik 2017-03-13

Till
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
(e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se i word-format)

Yttrande över
SOU 2016:4
Politisk information i skolan — ett led i demokratiuppdraget
(diarienummer U2016/00155/S)

Sveriges kristna råd vill, tyvärr lite försenat, ge följande synpunkter på den framlagda utredningen.

Vi stöder den grundläggande idén i utredningen, men vill samtidigt stryka under att den inte får användas som argument för att ge skolledare verktyg att hindra eleverna att möta personer med helt annorlunda hållningar. Skolan kan och bör fortsätta vara den plats i Sverige där olika ideologier möts och bryts mot varandra. Helt enkelt den plats där ungdomar lär sig genom demokratiska processer.

En grundläggande tankefigur i utredningen är att skolans demokratiuppdrag handlar om att utbilda om, genom och för demokrati. Om handlar om vad demokrati innebär, genom att utbildningen sker genom demokratiska processer och för att eleverna skall bli demokratiska samhällsmedborgare.

Det finns ingen självklar rättighet att för skolan utomstående personer få tillträde till skolan. Men det ordningsargument som ibland används för att hindra vissa former av ideologiskt utbyte skall enligt utredningen inte användas slentrianmässigt som ett sätt att styra elevernas åsikter. Utredningen föreslår mot bakgrund av den mängd olika partibeteckningar som finns registrerade hos Valmyndigheten att skolorna ska tillåtas begränsa antalet medverkande i skolans utbildning till de som finns representerade antingen på lokal-, riks- eller europanivå.

I utredningen berörs också kort hur skolor med konfessionell huvudman ska agera, men av självklara skäl gäller inga andra regler än för den kommunala skolan.

Det tycks vara underförstått en slags oro för att ideologiska inslag skall förekomma på ett okontrollerat sätt. En fråga som kan ställas är varför det är känsligt med just politiska och religiösa ideologier. I utredningen hävdas att det å ena sidan är viktigt att slå fast yttrandefriheten. Å andra sidan har ingen rätt till skolans tid eller utrymme.

För att målet att både undervisa om, genom och för är det mycket viktigt att det ges utrymme åt olika ideologier. Religion och ideologi prövar ofta var gränsen går för tolerans och yttrandefrihet. Vi är exempelvis toleranta mot muslimer på ett abstrakt plan, men i konkreta frågor som slöja och andra symboler förknippade med muslimer är toleransen inte alls lika självklar.
Mot den bakgrunden är det viktigt att skolan fortsätter vara en plats där unga svenskar lär sig praktisk tolerans och att värdera olika ideologier. Var ska de annars lära sig att hantera och leva tillsammans med människor med olika livshållningar?

Det är därför av vikt att utredningens resonemang inte utmynnar i en stark begränsning av de olika politiska och ideologiska gruppernas möjlighet att finnas och synas i skolornas miljö.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss