Påskuppropet ljuder än – Uttalande från SKR med anledning av riksdagsnej till amnesti

Vi sörjer över det beslut som riksdagen idag fattat, när motionen om amnesti avslogs. Genom detta beslut tar två partier på sig ett stort ansvar. De frågor som nu står kvar och inte fick något svar i riksdagens debatt, är vad som händer med alla dem som sökt asyl och kanske gömmer sig i vårt land.

En s k amnesti skulle först ha inneburit en möjlighet till förnyad och rättssäker prövning för alla dem som fått avslag enligt den tidigare ordningen. Den skulle framför allt ha gett de nya domstolarna bättre möjlighet att återupprätta asylrätten i Sverige.

Vi ger inte upp våra krav på att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle. Det finns anledning att sätta förhoppningar till den nyordning som nu är fastställd och som betyder att alla asylansökningar blir individuellt prövade i domstol.

Nu kvarstår utmaningen att vara lyhörd för behoven hos alla dem som tvingas fortsätta att leva i osäkerhet och rädsla. Det var deras röster som födde Påskuppropet och stödet för dem måste fortsätta. Vi får inte ge upp.

2005-09-14

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd

Lennart Molin
Biträdandegeneralsekreterare , Sveriges Kristna Råd

 

Sveriges Kristna Råds påskupprop:

VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet

VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land

VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

Fortsätt läsa mer från oss