Solidaritet och medmänsklighet först! Detta var temat för Sveriges kristna råds nätverksdagar för migration och integration som ägde rum den 3-4 april. En önskan finns i många församlingar i Sverige att dessa ord ska få vara ledstjärnor i mötet med asylsökande. Ändå vittnar de som vill hjälpa om att klimatet hårdnar och att behövande människor kommer i kläm.

Många av oss upplever just nu oro, sorg och ilska över den svåra situation som kristna konvertiter befinner sig i när de söker om asyl och får avslag på sina ansökningar. Det är denna grupp av asylsökande som vi på SKR oftast får ta del av berättelser om och som naturligt nog berör de flesta lokalt i kyrkorna. Vi vill fortsatt tacka för det lokala engagemang som många av er visar!

Migrationsfrågorna är och har varit mycket viktiga i den samverkan som sker mellan kyrkorna genom Sveriges kristna råd. I vår arbetsgrupp för migration och integration, som är rådgivande till styrelse och generalsekreterare, arbetar vi sedan många år med frågorna i ett generellt perspektiv för att förbättra situationen för alla asylsökande. Det är alltså inte individärenden som hanteras, då hänvisar vi ofta till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar där juridiskt stöd finns att få. Däremot vill vi förbättra kunskapen kring migration såväl hos dem som arbetar med frågorna i församling som tjänstemän på migrationsverket. Kristna konvertiter är en utsatt grupp som vi särskilt lyft fram under den senaste tiden.

Att bilda opinion är en viktig uppgift för SKR och i en debattartikel i Dagens nyheter i december krävde vi att Migrationsverket tar till sig aktuell forskning om hur konversioner går till, att präster och pastorers intyg ska tillmätas större betydelse och att hotbilden mot konvertiter och deras skyddsskäl bör ges en större plats i utredningen. Samma krav framfördes då SKR:s presidium mötte Migrationsverkets ledning i mitten av januari.

Frågor om vad vi konkret gör för de asylsökande och särskilt de ensamkommande flyktingbarnen kommer till oss med jämna mellanrum. Några exempel ges lämpligen därför på vad vi gör just nu inom ramen för Sveriges kristna råd:
1.) De nämnda nätverksdagarna är ett exempel på en mötesplats SKR arrangerar då många från kyrkorna samlas för att ta del av aktuell kunskap, dela erfarenheter med varandra och inspireras i uppdraget.
2.) I maj kommer Sveriges kristna råds presidium träffa justitieminister Morgan Johansson bland annat för att samtala om konvertiternas situation.
3.) SKR:s ledningsgrupp var representerad den 11 april när Migrationsverket inbjöd till ett av sina regelbundet återkommande möten med frivilligorganisationer.
4.) I SKR:s projekt #Värme har ett stort antal två-dagarskurser på olika orter erbjudits människor som engagerat sig i mottagandet av asylsökande i församlingarna.
5.) Arbetsgruppen för migration och integration träffas löpande för att bevaka vad som sker inom området.
6.) Vi utarbetar remissvar på statliga utredningar som på olika sätt berör migration.

Detta var några exempel på hur kyrkorna gemensamt agerar för de asylsökande men grunden är självklart det lokala arbete som sker i församlingarna. Här på vår hemsida kan du läsa mer om vad vi gör för konvertiter i asylprocessen: Länk.

Vi ber en förbön som bygger på Bön för flyktingar i Oremus, svensk-katolsk bönbok:

Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.

Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.

Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.
Hjälp oss här i Sverige att kunna möta flyktingar
med öppenhet och omsorg.

Vi ber för dem som har ansvar för vår flyktingpolitik.
Vi ber för alla dem som på olika sätt hjälper flyktingar,
inte minst i våra kyrkor.
Vi ber för alla som engagerar sig känslomässigt för flyktingar
men känner sig maktlösa.

Herre, ge oss mod och kraft att orka vara till för varandra.
Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Jakob Evertsson
Teologisk rådgivare,
Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss