DEBATT Kyrkornas globala vecka 2006 har rubriken ”Sida vid sida”. Kampen för att utrota fattigdom och hunger står i fokus. Vår utgångspunkt är att vi är kallade att vara och verka sida vid sida med rättfärdighetens Gud och varandra.

Vi gläds åt att Kyrkornas globala vecka uppmärksammas för fullt runt om i landets församlingar. I Svärdsjö firas gudstjänst med Falu fredskör. I Ockelbo samlas församlingarna till ekumenisk gudstjänst och indisk måltid. Kalix missionsförsamling inbjuder till brödbak och bildspel i globala veckans tecken. I Lidköping anordnas rättvisekväll med produkter från den lokala världsbutiken. Frukostseminarier med tema rättvis handel och fattigdomsbekämpning anordnas i Västervik och i riksdagshuset.

Intresset och engagemanget för Kyrkornas globala vecka växer varje år. Responsen från församlingar, enskilda personer och organisationer ute i landet är stor. Det finns en kraft i att samtidigt och tillsammans mötas kring budskapet att alla har samma rätt till Guds skapelse och att ingen människa ska behöva dö av fattigdom. Genom samlingarna denna vecka sker något oerhört viktigt. Vi påminns om att vi är medmänniskor, inte bara till våra grannar eller kolleger, utan också till kaffeodlaren i Colombia, eller mamman i kåkstaden utanför Johannesburg. Ur den insikten föds kraften att förändra.

Som en del av Kyrkornas globala vecka möter kyrkoledare och organisationsföreträdare idag biståndsminister Gunilla Carlsson för ett samtal om hur svensk politik för global utveckling kan bli bättre och bidra till fattigdomsbekämpning och fred.

För att nå den målsättningen spelar biståndet en central roll. Sedan 1970 har detta ekonomiska stöd till utvecklingsländer bidragit till en fördubbling av antalet barn som går i skola och en halvering av barnadödligheten. Svenskt bistånd har varit mycket betydelsefullt för demokratiarbete och fredsprocesser runt om i världen. I ett öppet brev till regeringsalliansen den 17 oktober 2006, uppmanade svenska kyrkor och organisationer den nya regeringen att:
• Säkerställa att biståndet bidrar till fattigdomsbekämpning och inte finansierar andra utgiftsposter i statsbudgeten, som militära insatser, flyktingmottagande eller exportkrediter.
• Att i högre grad låta mottagarlandet besluta om prioriteringar för biståndet, i de fall där det finns fungerande demokratiska beslutprocesser.
• Att utöver biståndspolitiken arbeta kraftfullt för rättvisare handelsregler och avskrivning av skulder för de fattigaste länderna.

Svenska kyrkor och ekumeniska organisationer har sedan länge också drivit frågan om en mer restriktiv vapenhandel. Många av oss känner i dag en oro över att det regelverk som styr vapenhandeln inte är tillräckligt tydligt eller restriktivt. Den svenska exporten av vapen har fördubblats på fem år och når allt fler länder. Vi motsätter oss den nuvarande utvecklingen mot en mer generös vapenexport, och anser att den går stick i stäv med strävan efter en politik för global utveckling, fattigdomsbekämpning och fred. I remissvar till den svenska krigsmaterielutredningen kräver kristna organisationer en förändrad svensk politik som mer tydligt tar hänsyn till demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Genom att på det här sättet arbeta i olika sammanhang, bidrar vi alla till att förändra världen. I Indien, Sydafrika och Sverige använder människor sin makt och sitt inflytande på lokal och nationell nivå för att bekämpa fattigdom och hunger och för att bidra till en mer rättvis och hållbar utveckling i världen. I Sverige arbetar vi på lokal nivå genom kvinnofrukostar och gudstjänster, och på nationell nivå genom uppvaktningar av politiker och arbete med remissvar. På den globala arenan verkar andra för samma mål genom internationella kyrkliga nätverk och organisationer. Med det perspektivet blir inte våra egna försök till handling, mindre, utan större. Vårt engagemang – vår församlings, vår kyrkas – blir pusselbitar i ett globalt pussel av goda krafter.

Gustaf von Essen
Ordförande
Caritas Sverige

Bo Forsberg
Generalsekreterare
Diakonia

Peter Brune
Generalsekreterare
Liv & Fredinstitutet

Krister Åkesson
Direktor
Lutherhjälpen

Maud Andersson
Biståndssekreterare
PMU InterLife

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare
Sveriges kristna råd

Göran Sturve
Generalsekreterare
Svenska missionsrådet


Artikeln publicerad i Kyrkans tidning, Dagen och Sändaren under Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2006

Fortsätt läsa mer från oss