Arbets- och referensgrupper

Här presenteras medlemmarna i de 23 olika arbets-, referens-, och styrgrupper, nätverk och andra grupper som är kopplade till arbetet inom Sveriges kristna råd. Listan uppdateras regelbundet.

Migrations- och integrationsgruppen samlas en gång i månaden. Foto: Mikael Stjernberg.

En av grupperna är ”arbetsgruppen för migration och integration” som samlas en gång i månaden. Foto: Mikael Stjernberg.

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs ofta genom att det finns arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I grupperna diskuteras olika initiativ och det utvecklas teologisk reflektion. Huvudlinjen är att SKR är en mötesplats och blir en aktör bara i de fall som kyrkorna/organisationerna ger SKR ett sådant uppdrag. Under det senaste decenniet har så skett vid ett antal tillfällen.

Nedan presenteras samtliga grupper samt namnen på de personer som deltar i arbetet.

Arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk

Styrelse
Arbetsgruppen för Faith and Order
Arbetsgruppen för religionsteologi
Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor
Arbetsgruppen för missionsteologi
Arbetsgruppen för religions- och övertygelsefrihet
Styrgruppen för Ekumeniska följeslagarprogrammet
Arbetsgruppen för Kyrka för fairtrade
Styrgruppen för Kyrka för fairtrade
Referensgruppen för diakoni
Referensgruppen för klimat och hållbar utveckling
Referensgruppen för medicinsk etik
Arbetsgruppen för migration och integration
Arbetsgruppen Hållbar värld för alla (Kyrkornas globala vecka)
Referensgrupp för fred
Nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelse, SKUR
Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen
Teologiskt expertråd, NAV – Andlig vård inom Kriminalvården
Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården
Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder
Högskolekommittén
Plattform för Kyrkornas världsråd
Europa-ekumenisk plattform

Styrelse

Styrelse för Sveriges kristna råd: Länk

Arbetsgruppen för Faith and Order

Arbetsgruppen bevakar och diskuterar övergripande ekumeniska frågor, både nationellt och internationellt med särskild tonvikt på kyrkosyn, ecklesiologi. Arbetsgruppen följer samtalen i Faith and Order-kommissionen.

Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan
Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen för religionsteologi

Arbetsgruppen diskuterar övergripande religionsteologiska frågor. Just nu är gruppen vilande, men kallas in vid behov.

Kajsa Ahlstrand, Svenska kyrkan
Pär Götefelt, Equmeniakyrkan
Kaj Engelhart, Stockholms katolska stift
Peter Lööv Roos, Svenska kyrkan
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor

Arbetsgruppen diskuterar övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för styrelsen.

Philip DeCroy, Stockholms katolska stift
Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan
Erik Gyll, Svenska kyrkan
Anethe Carlsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbiska ortodoxa kyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Esther Kazen, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd (adj)
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen för missionsteologi

Arbetsgruppen arbetar för att vidga och bredda de missionsteologiska perspektiven och stimulera samtalet om mission i kyrkor och samhälle. Arbetsgruppen följer de aktuella missionsteologiska samtalen och vill vara en mötesplats mellan teoretiker och praktiker. Arbetsgruppens arbete sker i samverkan med Svenska missionsrådet.

Sarah Gehlin, Svenska kyrkan
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Anna Ljung, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
Gunilla Gunner, Södertörns högskola
Robert Odén, Svenska missionsrådet
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen för religions- och övertygelsefrihet

Arbetsgruppen är en plattform för samordning av kyrkornas arbete med religions- och övertygelsefrihet i Sverige och internationellt. Arbetsgruppen sker i samverkan med Svenska missionsrådet.

Erik Westerberg, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Jennie Nordin, Svenska kyrkan
Maria Klasson Sundin, Svenska kyrkan
Christer Daelander, Equmeniakyrkan
Stefan Swärd, Evangeliska frikyrkan
Andreas Ardenfors, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Katherine Cash, Svenska missionsrådet
Kristina Patring, Svenska missionsrådet
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Styrgruppen för Ekumeniska följeslagarprogrammet

Gruppen leder arbetet inom den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet med syfte att stödja arbetet för en rättvis fred som lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. I gruppen ingår representanter för de samverkande organisationerna.

Marianne Kronberg, Sabeel i Skandinavien (ordf.)
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Anna Hjälm, Svenska kyrkan
Jakob Sundmark, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lennart Molin, Equmeniakyrkan
Madeleine Fredell, Justitia et Pax
Helena Johansson, Kristna Fredsrörelsen
Sven Jansson, Diakonia
Kenneth Kimming, Diakonia
Ewa Lindqvist Hotz, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Kristina Hellqvist, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Jana Frolén, KFUM i Sverige
Henrik Fröjmark, Individuell Människohjälp
Magnus Stenberg, Bilda
Lars-Inge Claesson, Bilda
Yasin Ahmed, Sensus
Ellen Skånberg, Sensus
Inger Styrbjörn, Sabeel i Skandinavien
Bernt Jonsson, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Ulf Carmesund, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Julia Ryberg, Vännernas samfund
Pieter-Jan van Eggermont, Vännernas samfund

Arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade

Gruppen verkar för att Kyrka för Fairtrade fungerar som ett bra instrument för att öka kunskapen om och underlätta engagemanget för etisk konsumtion, rättvis handel och hållbar utveckling hos aktiva medlemmar i SKRs medlemskyrkor. Utifrån verksamhetens projektplan arbetar man med idéer och utveckla verksamheten, hålla kontakt med de församlingar som är diplomerade, informera varandra om vad som görs i olika sammanhang och förstärka effekterna av det som sker genom att samordna insatserna där så är lämpligt.

Amanda Björksell, Svenska kyrkans Unga
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Emmy Dahlquist, Frälsningsarméns ungdomsförbund
Hanna Brandvik, Frälsningsarmén
Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan
Henrietta Eurenius, Fairtrade Sverige
Maria Lövström, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Styrgruppen för Kyrka för Fairtrade

Övergripande ansvar för Kyrka för Fairtrade. Antagande av policys och strategiska beslut. Beslut om ansökningar och redovisningar samt ekonomi.

Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan
Maria Granefelt, Tf generalsekreterare Fairtrade Sverige
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Urban Jorméus, Svenska kyrkan
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd

Referensgruppen för diakoni

Följa utvecklingen vad gäller människors livsbetingelser och samhällets stöd och skydd för människor i utsatta situationer samt verka för att kyrkors och närstående organisationers diakonala arbete fördjupas och förstärks.

Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Frank Åkerman, Hela människan
Anne Collén, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Pieter van Gylswyk, Stockholms katolska stift
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
Staffan Jenemark, Evangeliska frikyrkan
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Korresponderande:
Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen

Referensgruppen för klimat och hållbar utveckling

Verka för ett hållbart samhälle vad gäller klimat. Informera varandra om vad som görs i olika sammanhang. Förstärka effekterna av det som sker genom att samordna insatser där så är lämpligt.

Stefan Swärd, Evangeliska frikyrkan
Lennart Renöfält, Equmeniakyrkan
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska stift
Per Larsson, Svenska kyrkan
Henrik Grape, Svenska kyrkan
Magnus Myrberg, Svenska kyrkan
Sara Kjellerhag, Etik och Energi
Live Brahovde, Svenska kyrkans unga
Aho Damar, Bilda
Anna Axelsson, Diakonia
Elin Skånberg, Sensus
Jacob Carlzon, Svenska Alliansmissionen
Lennart Nolvall, Svenska missionsrådet
Samosir Josephson, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd

Referensgruppen för medicinsk etik

Uppmärksamma etiska frågor och utmaningar som aktualiseras av utvecklingen inom sjukvård och medicinsk forskning.

Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
Helena D´Arcy, Respekt
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen för migration och integration

Verka som expertgrupp vad gäller frågor om migration och integration med syfte att en människosyn som innebär alla människor lika värde och respekt för mänsklig värdighet ska komma till uttryck i kyrkornas/organisationernas arbete.

Lotta Okkonen, Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
Emelia Frennmark, Sociala Missionen
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
George Joseph, Caritas, Katolska kyrkan
Katinka Levin, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Roland Oscarsson, Svenska Alliansmissionen
Lena Rösell, Rådgivning migrationsfrågor
Markus Sand, Evangeliska frikyrkan
Sofia Sjögren, Svenska kyrkan
Anders Sundqvist, Rådgivningsbyrån
Michael Williams, Svenska kyrkan
Hans-Erik Bylund, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Peter Karlsson, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen Hållbar värld för alla (Kyrkornas globala vecka)

Verka för att Hållbar värld för alla (HVFA) med aktiviteten Kyrkornas globala vecka fungerar bra som ett instrument för ökad kunskap om globala rättvisefrågor. Gruppens uppdrag är att verksamhetens projektplan arbeta med idéer och utveckla verksamheten inom Hållbar värld för alla/Kyrkornas globala vecka, informera varandra om vad som görs i olika sammanhang, förstärka effekterna av det som sker genom att samordna insatserna där så är lämpligt och ge underlag för beslut om kommande års tema och inriktning. I arbetsgruppen diskuteras sådant som rör projektet på både principiell nivå och verksamhetsnivå.

Susanna Sebelius, Life&Peace
Anna-Carin Stenbeck, Equmeniakyrkan
Vakant, PMU
Ellen Skånberg, Sensus
Josefin Casteryd, Svenska kyrkan
Paulina Lindgren, Bilda
Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
Sara Rooth, Kristna fredsrörelsen
Sven Jansson, Diakonia
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Thomas Strömberg, Sveriges kristna råd

Referensgrupp för fred

Verka för hållbar fred i familj och samhälle, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken.

Ewa Lindqvist Hotz, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Mikael Lindgren, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lotta Sjöström-Becker, Kristna fredsrörelsen
Ellen Skånberg, Sensus
Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
Charlotte Backlund, Bilda
Cecil de Rozario, Stockholms katolska stift, Justicia et Pax
Henrik Rosén, Sveriges kristna råd

Nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelser, SKUR

Kontaktperson på SKRs kansli: Fredrik Wenell

Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen

Amanda Carlshamre, Svenska kyrkans unga
Ingmarie Cederholm, Frälsningsarméns Ungdomsförbund (FA Ung)
Johanna Björkman, Salt/EFS
Ellen Skånberg, Sensus
Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan
Marcel Genetay, Svenska kyrkans unga
Maria Hammarström, Svenska kyrkans unga
Gunilla Ikponmwosa, Equmenia/Equmeniakyrkan
Hannah Kroksson, Svenska kyrkan
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Marina Andersson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Fredrik Wenell, SKR (sekreterare)

Teologiskt expertråd, NAV – Andlig vård i Kriminalvården

Det teologiska expertrådet är en resurs för Kriminalvårdens medarbetare och NAV-medarbetarna när det gäller frågor av teologisk art som kan uppstå i arbetet på häkten och anstalter.

Smajo Sahat, imam, Skövde
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, Uppsala universitet
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården

Gunnel Andréasson, Konsulent, Sveriges Frikyrkosamråd
Sebastian Torvald Jansson, Stockholms katolska stift
Åsa Jonsson, Svenska kyrkan
Håkan Stiberg, Svenska kyrkan
Jan Brännström, Svenska kyrkans anställda inom Sjukhuskyrkan
Ingemar Rundström, Frikyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
Ingrid Underskog, Sveriges Frikyrkosamråd
Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder

Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Lars Hermansson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Curt Karlsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
Turid Apelgårdh, Svenska kyrkan
Anders Hermansson, Svenska kyrkan
Inger Svantesson, Sveriges kristna handikappsförbund
Tina Hansson, Syskonbandet
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

Högskolekommittén

Inga Johansson, ordf, Equmeniakyrkan
Samuel Klintefelt, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Öyvind Tholvsen, Evangeliska frikyrkan
Mikael Nilsson, Svenska Alliansmissionen
Anette Brandt, konsulent kyrka – högskola, Sveriges kristna råd
Medarbetarrepresentanter, valda av medarbetargruppen:
Anna Berndes, studentpastor Stockholm
Ingalill Dahlgren-Nyberg, Jönköping

Plattform för Kyrkornas världsråd

Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Eva Brunne, Svenska kyrkan
Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
Kristin Molander, Svenska kyrkan
Eva-Christina Nilsson, Svenska kyrkan
Ulrika Persson, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Celina Falk, Svenska kyrkans unga
Robert Odén, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, ordförande
Inbjudna:
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen, Sveriges kristna råd

Europa-ekumenisk plattform

Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Inger-Lise Olsen, Equmeniakyrkan
Karin Burstrand, Svenska kyrkan
Frida Olsson Avereyireh, Svenska kyrkan
Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan, sekreterare
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö
, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, ordförande
Inbjudna:
Anette Brandt, Sveriges kristna råd
Susanne Rodmar, Sveriges kristna råd

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page