riksdag

Till
Justitieutskottet

Alvik den 18 mars 2020

Yttrande över promemorian Omständigheter som ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)

Diarienummer 1050-2019/20

Sveriges kristna råd har sedan 1 januari 2017 och genom avtal med Kriminalvården ett övergripande och samordnande ansvar för den andliga vården i Kriminalvården (inte bara den kristna). Sveriges kristna råd har tagit del av de omständigheter som anges i ovan nämnda skrivelse. SKR:s remissyttrande är avgivet i dialog med föreningen Själavårdare i Kriminalvården, en intresseförening för samtliga själavårdare i Kriminalvården, oavsett religion.

Sveriges kristna råd ser att detta förslag till utvidgning av redan fattat beslut gällande omständigheter som ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord är i linje med det som vi skrev i yttrandet gällande utredningen SOU 2017:38 att
ur ett brottsofferperspektiv är det viktigt att markera detta brotts speciella art såtillvida att livstidsstraff skulle utdömas i högre grad. I jämförelse med andra typer av brott är mord så oåterkalleligt att ett betydligt strängare straff än för andra grova brott är rimligt att tillämpa och vi tillstyrker därför förslaget.

Sveriges kristna råd vill dock också lyfta att återkommande skärpningar av straff för olika brott riskerar att förstärka de aspekter som handlar om gottgörelse och hämnd. Våra Nav-medarbetare möter många livstidsdömda och vittnar om att ovissheten om hur långt frihetsberövandet ska bli är nedbrytande på många sätt. Den stora förbättringen som har skett gällande avgörandet om eventuell tidsbestämning av ett livstidsstraff har också förbättrat deras situation avsevärt. Vi vill här också nämna att det arbete för att nå försoning med sitt brott, som sker i samarbete mellan Nämnden för andlig vård och Försoningsgruppen, har gett goda resultat och visar att en humanistisk hållning och en tro på personlig förändring är möjliga. Strängare straff har inte ett egenvärde.

För Sveriges kristna råd och Nämnden för andlig vård
Karin Wiborn, generalsekreterare

Helen Åkerman, handläggare
telefon 08-453 68 16, helen.akerman@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss