Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning för åren 2016-2020 som beslutades vid årsmötet i Huddinge 2015:

Ljus Ansgarskyrkan Alvik Foto Mikael Stjernberg (41)

Kyrkorna tillsammans – i tro och handling

Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som frälsare och herre. (§1 i stadgar för Sveriges kristna råd)

SKRs primära syfte är att vara en mötesplats för Sveriges kyrkor och ett uttryck för kristen enhet som främjar ett gemensam kristet vittnesbörd i ord och handling. Allt vad SKR är och gör bygger på den kristna enhetstanken, och är en förutsättning för att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på nationell nivå.

I strävan efter enhet lever SKR, tillsammans med kyrkorna i Europa, med de riktlinjer som anges i Charta Oecumenica och Tio tumregler för god ekumenik som är framtagna av SKR.

Inriktning 2016-2020

Kyrkorna har beslutat om Kyrkorna tillsammans i tro och handling som uttryck för SKRs inriktning. I Kyrkornas världsråd samlas kyrkorna kring uttrycket ”Rättvisans och fredens pilgrimer”. SKRs verksamhet är ordnad i tre områden: ekumenisk teologi, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle samt samordning av institutionssjälavård.  Samtidigt som SKR är en mötesplats där tro delas och enhet eftersträvas, utmanas kyrkorna att i tro och handling vara en profetisk röst i samhället som på teologisk grund talar med gemensam röst i en mångkulturell värld för rättfärdighet, fred och försoning.

Områden där kyrkorna söker samverkan i tro och handling är:
– Inbördes samtal och bön för fördjupad kunskap, gemenskap och enhet
– Kyrkans mission och det gemensamma vittnesbördet
– Integration och migration
– Religion och samhällsutveckling
– Religionsfrihet
– Global solidaritet och hållbar utveckling
– Motivation och inspiration för och av lokal ekumenik
– Andlig vård och omsorg

Verksamhetsinriktningen kompletteras årligen med en handlingsplan som beskriver hur kyrkorna tillsammans i tro och handling tar sig konkret uttryck.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page