Mer om SKR

En viktig uppgift för SKR är att länka samman medlemskyrkornas eget arbete inom olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice och stöd för ekumenisk bearbetning, publicera material och samordna gemensamma aktiviteter.

Att utgöra ”Kyrkorna tillsammans i tro och handling” kan innebära att en eller flera kyrkor inom ramen för Sveriges kristna råd anförtros uppdrag på delegering för helhetens räkning. Kyrkornas resurser på olika sakområden kan även mötas inom SKR:s ram i nätverksform och på det sättet gemensamt utgöra en resurs för kyrkorna tillsammans. Inom SKR finns ett antal arbets- och referensgrupper kring områden som till exempel migration, funktionshinder, ungdomsfrågor och diakoni.

Stadgar

I SKRs stadgar § 1 och 2 uttrycks rådets mål och syfte:

§1 Inledning
Sveriges kristna råd, SKR, är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

§2 Syfte
Rådets syfte är:
– att vara uttryck för och verka för kristen enhet;
– att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
– att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan;
– att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

Organisationsskiss

Se organisationsskiss över arbetet inom Sveriges kristna råd:
Organisation

Verksamhetsberättelse

Ladda ner den senaste tryckta verksamhetsberättelsen från Sveriges kristna råd:
Verksamhetsberättelse

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page