Om Sveriges kristna råd

Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd – som representerar en majoritet av Sveriges befolkning.

Förbönsgudstjänst för Syrien och Irak i Storkyrkan i Stockholm i september 2014. Foto: Magnus Aronson.

Ekumenisk förbönsgudstjänst för Syrien och Irak i Storkyrkan i Stockholm i september 2014. Foto: Magnus Aronson.

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och två observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Kyrkorna har lyft fram tre områden för arbetet inom Sveriges kristna råd och kopplat till dessa områden finns ett antal referens- och arbetsgrupper:

1. Ekumenisk teologi
Underlättar för kyrkorna att mötas i teologisk reflektion kring olika områden, exempelvis kyrkosyn, mission, religionsteologi, spiritualitet, dop och gudstjänstfrågor. Detta sker genom olika arbetsgrupper och nätverk samt produktion av publikationer.

2. Ekumenisk diakoni/kyrka–samhälle
Arbetar med människosynsfrågor och begrepp som fred och rättvisa för att kunna identifiera kyrkornas prioriteringar för sina samhällsinsatser. Inom detta kärnområde ryms också samhällskontakter, institutionssjälavård, diakoni, migration och etik. Här finns också flera arbetsgrupper såsom ”kyrka – arbetsliv” och ”kyrka – polis”. Inom detta område finns såväl långsiktiga program med anställd personal som tidsbegränsade projekt.

3. Institutionssjälavården
Samordning av institutionssjälavård på högskola, universitet, inom Kriminalvården och andlig vård inom hälso- och sjukvården (Sjukhuskyrkan).

Referens- och arbetsgrupper

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs ofta genom att det finns arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I grupperna diskuteras olika initiativ och det utvecklas teologisk reflektion. Huvudlinjen är att SKR är en mötesplats och blir en aktör bara i de fall som kyrkorna/organisationerna ger SKR ett sådant uppdrag.

Sveriges kristna råd är med som huvudman för följande verksamheter:
Life & Peace Institute och Nathan Söderbloms Minnesfond.

Organisationsskiss

Se organisationsskiss över arbetet inom Sveriges kristna råd:
Organisation

Verksamhetsberättelse

Ladda ner den senaste tryckta verksamhetsberättelsen från Sveriges kristna råd:
Verksamhetsberättelse

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page