riksdag

Till
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

e-post: u.remissvar@regeringskansliet.se

Alvik den 24 mars 2020

Yttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Diarienummer U2020/00176/UH

Sveriges kristna råd har tagit del av promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna. Utan att vara tillfrågad för remissyttrande vill vi gärna bidra med följande synpunkter:

Sveriges kristna råd stödjer förslaget att examensmål inom detta område ska införas för de lärarexamina som nämns i promemorian.

Sveriges kristna råd menar att det föreslagna examensmålet bör lyda att ”studenten ska visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, relationer och sexualitet”.

Som bakgrund till detta vill vi anföra följande:

Sveriges kristna råd har under 2019 deltagit i samtal med Skolverket om undervisningen om sex och samlevnad. I den konsekvensutredning som Skolverket publicerade (Dnr 2018:01394, 2019-03-25) föreslås att det som nu kallas kunskapsområdet Sex och samlevnad istället ska få namnet Kunskapsområdet Sexualitet och relationer. Namnbytet föreslås ske i samtliga läroplaner som konsekvensutredningen adresserade.

Sveriges kristna råd stödde i ett yttrande till Skolverket (2019-04-24) detta förslag som vi anser vara mycket klokt och relevant. Vi föreslog också att man kunde överväga att vända på ordningen mellan orden och kalla området Relationer och sexualitet.

Sveriges kristna råds förslag motiverades och kommenterades på följande sätt:

Ändringen från sex och samlevnad till sexualitet och relationer är mycket positiv. Förändringen från samlevnad till relationer är bättre för att det är mer inkluderande och rymmer fler perspektiv och områden. Men det kan vara skäl att reflektera över ordningen på begreppen. Är det inte mer logiskt, med tanke på begreppens betydelse och omfattning i ungdomars liv, att placera relationer före sexualitet så att området får benämningen relationer och sexualitet? Relationer är ett vidare begrepp än sexualitet som inkluderar vänskap i allmän bemärkelse. Ytterligare ett skäl är att UngKab15 visar att det området som flest ungdomar ville ha mer information om i skolan var ”hur man får en relation att fungera”. När ungdomar själv fick ange vad de saknade i undervisningen kom det överst. Det är helt enkelt mer rimligt att placera det vidare begreppet relationer före det snävare begreppet sexualitet med tanke på vad begreppen inkluderar.

Den berörda promemoria som nu remissbehandlas använder fortfarande beteckningen Sex och samlevnad. Kunskapsområdet benämns så i brödtexten i promemorian. I förslaget till examensmål talas om ”… frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad”.

Vi hoppas att detta beror på att regeringen ännu inte fattat beslut om den nya föreslagna benämningen. Vi hoppas vidare att regeringen följer Skolverkets förslag om ändring av namnet på kunskapsområdet, helst med en förändring av ordningen mellan orden som vi förespråkar ovan och att examensmålet naturligt formuleras konsekvent i förhållande till detta.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Björn Cedersjö, handläggare
telefon 0705-696 496

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss