Tidigare i sommar har SKR avlämnat ett antal remissyttranden. Det har handlat dels om integrationsfrågor, betänkandet Sverige för nyanlända, dels om ungdomsbrottslighet och om hur samhället ska motverka rekryteringen till kriminella gäng, promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet och betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp.

Fortsätt läsa mer från oss