Sedan 1 december 2010 är Björn Cedersjö direktor för Sveriges kristna råds kärnområde Ekumenisk diakoni/Kyrka-Samhälle. Höstterminen blev något av en inskolningsperiod, parallellt med företrädaren Lennart Molin, men nu är Björn den ansvarige för området. Han kommer till sin nya uppgift med breda erfarenheter.
— Att få vara med och bidra till att kyrkornas röst blir hörd i samhället på ett trovärdigt sätt och att i det också kunna tala om Guds kärlek och goda vilja för alla människor.
Så beskriver han något av det i sin nya uppgift han brinner för allra mest. Fred och försoning och att bygga långsiktiga och trofasta relationer i alla de sammanhang där det behövs, nämner han också.

Björns samfundsbakgrund finns i Örebromissionen (som idag, efter samgåenden och utvecklingsarbete blivit Evangeliska Frikyrkan) och han har ”fostrats ekumeniskt” bland annat genom sina teologiska studier och arbete som studentpastor. Också i läraryrket på Örebro missionsskola/Örebro Teologiska Högskola, som han ägnat största delen av sitt yrkesliv åt, har ekumeniken varit en naturlig och viktig del. Studenterna kommer från många olika kyrkor och de många samtalen i undervisningssituationerna där man vänt och vridit på olika frågor ser Björn som en viktig erfarenhet att ta med in i sin nya ekumeniska centralroll.
— Kristen enhet är viktig för vår trovärdighet och det är en väg som måste gås under samtal och genom att söka förstå varandra, säger han.

Etik har varit huvudämnet för Björn Cedersjö, såväl när det gäller undervisning som i den egna utbildningen och forskningen. Men under rubriken Etik finns många underrubriker.
— Jag har undervisat och skrivit om frikyrklig etik, medicinsk etik och samlevnadsetik och haft seminarier om rättvise-, freds- och försoningsfrågor, jämställdhet och mångfaldsfrågor.

Förutom i kyrkornas sammanhang har han föreläst bland annat på lärarfortbildningar och i vårdsammanhang. Ett vikariat som etiklektor på Högskolan Dalarna finns också i bagaget.
— Där ledde jag grundläggande etikkurser och påbyggnadskurser, till exempel i politisk etik. Och så handledde jag och examinerade uppsatsskrivande studenter.

— Det finns mycket positivt som jag har med mig från mitt frikyrkliga arv, säger Björn Cedersjö. Samtidigt ser jag fram emot möjligheten att ta till mig och integrera erfarenheter ur andra kyrkliga traditioner än den egna.  Här ser – eller i vissa delar kanske mer anar – han stora rikedomar.
— Katolska kyrkans långa och genomtänkta tradition, inte minst synen på kyrkans roll i samhället och medicinsk etik, vill jag både lära av och förhålla mig kritisk till, säger Björn. Svenska kyrkan känner jag ganska väl, där blir det intressant att följa hur man som fri kyrka vill tala med samhället på ett tydligt kristet sätt och använda sin stora kontaktyta. Ortodox etik är den del av kristen etik jag behöver lära mig mest om.

Peter Carlsson

Fortsätt läsa mer från oss